Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Как проанализировать показатели уставного (акционерного) капитала Налог планирование 2009-12-30

Версия для печати

ЯК ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПОКАЗНИКИ СТАТУТНОГО (АКЦІОНЕРНОГО) КАПІТАЛУ

"Податкове планування"

№ 12, від 30 грудня 2009 р.

Олександр Радзієвський

експерт

 

Якщо підприємство функціонує у формі акціонерного товариства, важливе значення має аналіз показників, пов'язаних із статутним (акціонерним) капіталом.

Різні показники вимірюють ефективність використання акціонерного капіталу.

Найбільш поширеними серед них є такі.

 

1. Вартість однієї акції (А1) на дату балансу характеризується відношенням оплаченого капіталу до загальної кількості акцій, які перебувають в обігу на руках в акціонерів (тобто без урахування власних викуплених акцій):

А1

=

Оплачений акціонерний капітал (сума рядків 300 і 320 мінус рядки 360 і 370 пасиву балансу)

Кількість акцій в обігу (за даними реєстру акціонерів)

 

2. Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (А2) відображається у рядку 320 звіту про фінансові результати і характеризує відношення річної суми чистого прибутку (збитку), зменшеного на суму дивідендів на привілейовані акції, до середньорічної кількості простих акцій:

А2

=

Чистий прибуток (збиток) (рядок 220 чи 225 звіту про фінансові результати мінус сума дивідендів на привілейовані акції)

Середньорічна кількість простих акцій

(рядок 300 звіту про фінансові результати)

Середньорічна кількість простих акцій в обігу визначається сумою добутків кількості простих акцій в обігу протягом певних періодів у днях (місяцях) та відповідних часових зважених коефіцієнтів. Кількість простих акцій в обігу визначається за даними реєстру акціонерів. Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" наведений у таблиці 1.

 

Таблиця 1. Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу (шт.)

з/п

Дата

Зміст

Випущені акції

Власні акції, викуплені товариством

Акції в обігу

Часовий зважений коефіцієнт

Середньозважена кількість простих акцій, які перебувають в обігу

(гр. 5 х гр. 6)

А

1

2

3

4

5

6

7

1

1 січня 2004 р.

Залишок на початок року

5000

1000

4000

213/366

2328

2

31 липня 2004 р.

Випуск акцій з оплатою коштами

2000

-

6000

122/366

2000

3

1 грудня 2004 р.

Викуп власних акцій за кошти

-

500

5500

31/366

466

4

31 грудня 2004 р.

Залишок на кінець року

7000

1500

5500

-

-

5

Середньорічна кількість простих акцій в обігу

(р. 1 + р. 2 + р. 3) за графою 7

4794

 

3. Дивіденди на одну просту акцію (A3) характеризують відношення суми оголошених дивідендів до загальної кількості простих акцій, за якими сплачуються дивіденди:

А3

=

Сума оголошених дивідендів (за рішенням зборів акціонерів)

Загальна кількість акцій, за якими сплачуються дивіденди

Згідно з чинним законодавством брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди) мають право акціонери, які володіють акціями (за даними реєстру акціонерів) на початок строку виплати дивідендів.

 

4. Коефіцієнт співвідношення "ціна/прибуток" на одну просту акцію (А4) визначає частку відділення продажної ринкової ціни одної простої акції до чистого прибутку на одну просту акцію:

А4

=

Ринкова ціна одної простої акції

Чистий прибуток на одну просту акцію (рядок 320 звіту про фінансові результати)

Згідно з чинним законодавством цінні папери резидентів та нерезидентів, які обертаються на організаційно оформлених ринках та відповідають вимогам лістингу відповідного ринку, оцінюються за їх ринковою вартістю, яка визначається за даними останнього у звітному періоді офіційного котирування організаційно оформленого ринку. При цьому ринкова вартість цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку ринкової вартості оцінюється за найменшою величиною з останніх котирувань, визначених на кожному з ринків.

Високі показники коефіцієнтів цієї групи означають вигідне розміщення акціонерами своїх коштів і можливість для підприємства залучати додатковий акціонерний капітал.

На закінчення розглянемо співвідношення, відоме під назвою DuPo№t-формули, яка демонструє взаємозв'язок між фінансовими коефіцієнтами різних груп:

Чистий прибуток

х

Чистий дохід

х

Загальні активи

=

Чистий прибуток

Чистий дохід

Загальні активи

Власний капітал

Власний капітал

Ліва частина цієї формули є комбінацією коефіцієнтів трьох різних груп: прибутковості (коефіцієнт чистого прибутку П6), ефективності використання активів (коефіцієнт ефективності використання загальних активів Е5) та платоспроможності (зворотній до коефіцієнта автономії 1/К7), а права частина — результат цієї комбінації, тобто коефіцієнт прибутку на власний капітал (П2).

З формули бачимо, що прибуток на власний капітал залежить від прибутку на одиницю реалізованої продукції, ефективності використання всіх активів і частки власного фінансування наявних активів.

Наведені фінансові коефіцієнти часто називають "термометром" бізнесу, вимірником "здоров'я" підприємництва. Однак необхідно пам'ятати, що на конкретну величину кожного з них впливає багато факторів, тому отримані коефіцієнти повинні порівнюватися з галузевими нормами, а також з аналогічними показниками інших підприємств галузі.

Для кожного конкретного випадку формула дозволяє визначити чинник, який найбільше впливає на величину прибутку, отриманого на одиницю власного капіталу. Змінюючи значення величин правої частини формули, можна змоделювати співвідношення в її лівій частині.

Наведені фінансові коефіцієнти часто називають "термометром" бізнесу, вимірником "здоров'я" підприємництва. Однак необхідно пам'ятати, що на конкретну величину кожного з них впливає багато факторів, тому отримані коефіцієнти повинні порівнюватися з галузевими нормами, а також з аналогічними показниками інших підприємств галузі.

Для більшої ефективності аналізу, а також для прогнозування діяльності підприємства на майбутні періоди здійснюють розрахунки фінансових коефіцієнтів за декілька періодів (5 і більше років), що дозволяє побудувати трендову модель досліджуваного підприємства і простежити зміни в його фінансовому стані в часі, а також прогнозувати можливі результати підприємництва на майбутнє.

 

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)