Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Отчет о движении денежных средств глазами финансового руководителя Баланс 2010-01-21

Версия для печати

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ОЧИМА ФІНАНСОВОГО КЕРІВНИКА

"Баланс"

№ 5, від 21 січня 2010 р.

Ольга Тучак

головний бухгалтер ПП "Надія", м. Вінниця

 

Аналіз Звіту про рух грошових коштів, який складається за правилами П(С)БО 4, є одним із найважливіших етапів оцінки фінансового стану компанії. Пропонуємо альтернативну форму Звіту, яка дозволяє швидше і в більш наочному вигляді отримати необхідну інформацію про рух грошових коштів. Розглянемо методи складання такого звіту та переваги перед його стандартною формою.

 

Стандартний та альтернативний звіти про рух грошових коштів

Навіть дуже прибуткове підприємство може мати значний дефіцит обігових коштів. Виявити причини такої ситуації можна саме на підставі аналізу Звіту про рух грошових коштів. Інформація про рух грошових коштів дозволяє оцінити фінансову гнучкість підприємства — спроможність своєчасно генерувати значні суми грошових коштів для невідкладних (незапланованих) потреб.

Стандартний звіт — форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" — складається із трьох розділів. У розділі І наводяться дані про рух коштів від операційної діяльності. При цьому показники рядків 010 - 120 визначаються непрямим методом, який в основному базується на використанні готових даних (показників) із фінансових звітів за формами № 1 та № 2. Показники рядків 130 - 170 визначаються прямим методом, тобто вибіркою даних про витрачання і надходження безпосередньо за оборотами на рахунках у регістрах бухгалтерського обліку коштів, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356 (це Журнали 1 і 2, Відомості 1.1, 1.2, 1.3). У розділах II та III наводяться показники про рух коштів від інвестиційної та фінансової діяльності відповідно, які визначаються прямим методом.

В альтернативному звіті збережено структуру стандартного Звіту про рух грошових коштів, але показники всіх розділів визначаються прямим методом. Це спрощує складання звіту (адже не потрібно спочатку готувати звіти за формами № 1 і № 2 та проводити коригування за п. 12 П(С)БО 4), а тому дозволяє швидко і так часто, як вам це потрібно, отримувати необхідну інформацію про стан кровотворної системи вашого бізнесу — фінансів.

Для спрощення підготовки звіту — як стандартного, так і альтернативного — можна в бухгалтерському обліку відокремити операції операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, існує декілька варіантів, як це зробити:

• до рахунків, на яких обліковуються операції одночасно декількох видів діяльності, відкриваються субрахунки, на кожному з них ведеться облік операцій лише за одним видом діяльності (наприклад, до рахунка 36 відкривають субрахунки 3611 "Розрахунки з покупцями за операційною діяльністю", 3612 "Розрахунки з покупцями за інвестиційною діяльністю" та ін.);

• до рахунків обліку грошових коштів та їх еквівалентів запроваджується додатковий аналітичний облік за видами діяльності (у програмі 1C це реалізується через додавання до таких рахунків субконто "Види діяльності").

 

Порядок складання альтернативного звіту

У розділі І Звіту наводяться дані про рух коштів від здійснення операційної діяльності. Для цього роблять вибірку безпосередньо з регістрів бухгалтерського обліку за оборотами на рахунках обліку коштів 30 та 31. Наприклад, надходження (оплата, отримана від покупців) — це обороти за дебетом рахунків 30, 31 із кредитом відповідних субрахунків рахунків 36, 68 та ін.; витрачання (оплата постачальникам; персоналу; сплата відсотків, податків та ін.) — обороти за кредитом рахунків 30, 31 із дебетом відповідних субрахунків рахунків 63, 66, 68, 64 та ін.). Дані наводяться з урахуванням ПДВ.

Якщо ви бажаєте отримати зі Звіту додаткову інформацію для аналізу руху коштів за окремими статтями операційної діяльності, тоді окремі показники можете наводити розгорнуто (приклади див. у табл. 1).

Таблиця 1.

(тис. грн.)

з/п

Показник

Джерело інформації або формула для розрахунку

Приклад розрахунку

1

Реалізація

Оборот за Кт 70

4 100

2

Зменшення ("+") або збільшення ("-") дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Зміна за період дебетового сальдо субрахунка 3611

+62

3

Збільшення ("+") або зменшення ("-") суми авансів, отриманих від покупців

Зміна за період сальдо субрахунка 6811

-

4

Збільшення ("+") або зменшення ("-") доходів майбутніх періодів

Зміна за період сальдо рахунка 69

-100

5

Надходження від покупців

Ряд. 1 + ряд. 2 ± ряд. 3 ± ряд. 4

4 062

6

Вартість придбання запасів

Оборот Дт 20 - 22, 25, 28 - Кт 6311 + Оборот Дт 641/ПДВ - Кт 6311 за запасами

3 504

7

Зменшення ("+") або збільшення ("-") кредиторської заборгованості за запаси

Зміна за період кредитового сальдо субрахунка 6311

-17

8

Збільшення ("+") або зменшення ("-") сум авансів, сплачених постачальникам за запаси

Зміна за період сальдо субрахунка 3711

+5

9

Оплата постачальникам

Ряд. 6 ± ряд. 7 ± ряд. 8

3 492

Наприклад, при розгорнутому поданні сум оплати, отриманої від покупців, можна проаналізувати, збільшується чи зменшується дебіторська заборгованість у порівнянні зі змінами обсягів реалізації; який відсоток відвантаженої продукції сплачений покупцями у цьому ж звітному періоді. При розкритті інформації з оплати постачальникам аналізується, на яку частину запасів підприємство отримало відстрочення платежу (збільшення кредиторської заборгованості) — адже таке відстрочення є безоплатним позиковим капіталом.

У розділах II та III наводяться дані аналогічно до стандартного Звіту. При цьому на відміну від стандартного Звіту рух коштів за окремими операціями може наводитись розгорнуто або згорнуто. Наприклад, у стандартному Звіті окремо відображається отримання і погашення позик (у рядках 320, 340 відповідно). А у Звіті для аналізу (альтернативному) рух позикових коштів може наводитись згорнуто (відображається тільки сума збільшення (зменшення) позикових коштів).

Таким чином, фінансовий керівник залежно від мети аналізу може сам визначити, наскільки детально слід наводити у Звіті дані про рух коштів від окремих операцій (або навіть видів діяльності) та відображати необхідні дані у самостійно розробленій формі (фрагмент див. в табл. 2).

Таблиця 2.

(тис. грн.)

№ з/п

Показник

Джерело інформації або формула для розрахунку

Приклад розрахунку

1

2

3

4

І. Грошові потоки від операційної діяльності

1

Надходження від покупців

Ряд. 5 табл. 1

4 062

2

Оплата постачальникам

Ряд. 9 табл. 1

3 492

3

Оплата персоналу

Дт 65, 66 - Кт 30, 31

94

4

Сплачені податки

Дт 641 - Кт 31, 372*

176

5

Сплачені відсотки

Дт 684 - Кт 31, 372

87

6

Чистий рух коштів від операційної діяльності

Ряд. 1 - (ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5)

213

II. грошові потоки від інвестиційної діяльності

7

Придбання необоротних активів

Дт 15 - Кт 372: Дт 3712, 6312, 685 - Кт 31

-102

8

Придбання фінансових інвестицій

Кт 14, 352 – Кт 31, 372

-65

* Тут і далі обороти за Кт 372 включаються до Звіту тільки у тому випадку, якщо здійснені витрати підзвітній особі було відшкодовано у звітному періоді.

9

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

Ряд. 7 + ряд. 8

-167

ІІІ Грошові потоки від фінансової діяльності

10

Збільшення довгострокових кредитів

Збільшення кредитового сальдо рахунка 50

+92

11

Збільшення короткострокових кредитів

Збільшення кредитового сальдо рахунка 60

+10

12

Виплачені дивіденди

Дт 671, 641/ПДФО з дивідендів - Кт 30, 31

-145

13

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Ряд. 10 + ряд. 11 + ряд. 12

-43

Підсумкові результати від руху грошових коштів та їх еквівалентів

14

Збільшення (зменшення) грошових коштів (еквівалентів)

± Ряд. 6 ± ряд. 9 ± ряд. 13

3

15

Залишок коштів на початок періоду

Сальдо на початок періоду на рахунках обліку грошових коштів

177

16

Залишок коштів на кінець періоду

± Ряд. 14 + ряд. 15

180*

* Якщо підсумок збігається із сумою сальдо на кінець періоду на рахунках обліку грошових коштів, то Звіт про рух грошових коштів заповнений правильно.

Аналіз показників Звіту

Аналіз показників Звіту про рух грошових коштів дозволяє наочно побачити джерела надходження та напрямки використання коштів, отриманих від різних видів діяльності (операційної, інвестиційної та фінансової). Якщо більша частина грошових надходжень компанії генерується операційною діяльністю — це позитивний сигнал. Зростання грошових потоків від операційної діяльності свідчить про стабільний фінансовий стан компанії. Зменшення таких потоків (особливо отримання від'ємних значень) — сигнал для аналітика, щоб перевірити розмір дебіторської заборгованості покупців та/чи запасів на складах та їх економічну доцільність.

У нашому прикладі зі Звіту видно, що чистий рух грошових коштів від операційної діяльності становить 213 тис. грн., тоді як рух грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності має від'ємне значення. На інвестиційну діяльність витрачено 167 тис. грн. (тобто майже 79 % операційного потоку). Тобто на виплату дивідендів за рахунок операційного потоку залишилось лише 46 тис. грн. (213 - 167), тоді як виплачені дивіденди становлять 145 тис. грн. Таким чином, дивіденди у сумі 99 тис. грн. (145 - 46) виплачені за рахунок збільшення позикового капіталу (в основному короткострокового у сумі 92 тис. грн.). Якщо більша частина операційного потоку іде на придбання необоротних активів та виплату дивідендів, подальша можливість генерувати грошові потоки залежить від можливості залучити позиковий капітал.

Але навіть значний потік коштів від операційної діяльності не є гарантією стабільності фінансового стану компанії. Такий потік повинен забезпечувати потребу компаній інвестувати гроші та виплачувати борги (у т. ч. дивіденди).

Узагалі стабільним можна назвати фінансовий стан компанії, яка генерує:

• додатний потік від операційної діяльності;

• від'ємний потік від інвестиційної діяльності;

• то додатний, то від'ємний потік від фінансової діяльності.

Велика залежність від зовнішніх джерел фінансування для покриття поточних потреб є негативним сигналом.

Використання інформації зі Звіту про рух грошових коштів, а також форми № 2 та № 1 дозволяє фінансовому керівнику оцінити такі показники діяльності підприємства:

• спроможність генерувати майбутні грошові потоки від операційної діяльності для покриття боргів, відсотків за кредитами, дивідендів та ін.;

• потребу у зовнішньому фінансуванні, його розмір та можливість розрахунку за таким позиковим капіталом;

• причини розбіжностей між чистим прибутком та чистим рухом грошових коштів від операційної діяльності;

• можливість виконання інвестиційних проектів.

Комплексний аналіз фінансових звітів дозволяє оцінити можливість компанії виконати свій інвестиційний план (можливо, слід відмовитись поки що від нього для запобігання збитків). 

 

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)