Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Порядок оподаткування доходів 2001-05-06

Версия для печати

ПОРЯДОК

ЗВІЛЬНЕННЯ (ЗМЕНШЕННЯ) ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ІЗ ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ ДОГОВОРАМИ УКРАЇНИ ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2001 р. № 470

1. Цей Порядок визначає процедуру звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, які набрали чинності в установленому порядку (далі - міжнародні договори), та відшкодування (повернення) сум податку, надміру сплачених на території України.

2. Дія цього Порядку поширюється на резидентів інших ніж Україна країн, з якими укладено міжнародні договори, що набрали чинності в установленому порядку (далі - нерезиденти), та осіб, які виплачують доходи нерезидентам із джерелом їх походження з України.

3. Застосування норм міжнародного договору здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору.

4. Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пунктами 5 і 6 цього Порядку, особі, яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком 1 або згідно із законодавством такої країни. Довідка, яка надається за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України та обов'язково містити таку інформацію:

повну назву або прізвище нерезидента;

підтвердження, що нерезидент є особою, на яку поширюється дія положення міжнародного договору, тобто відповідно до законодавства відповідної країни підлягає оподаткуванню в цій країні на підставі постійного місцеперебування (місця проживання) або на іншій підставі;

назву компетентного органу, прізвище та підпис уповноваженої особи компетентного органу, яка засвідчує підтвердження;

дату видачі.

Довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.

У разі необхідності така довідка може бути затребувана у нерезидента особою, яка виплачує йому доходи, або органом державної податкової служби під час розгляду питання про повернення сум надміру сплаченого податку на іншу дату, що передує даті виплати доходів.

У разі необхідності особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутись до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення Державною податковою адміністрацією запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір, про підтвердження зазначеної у довідці інформації.

5. При здійсненні банками та фінансовими установами України операцій з іноземними банками, пов'язаних з виплатою процентів, підтвердження факту, що такий іноземний банк є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, не вимагається, якщо це підтверджується витягом з міжнародного каталогу "International Bank Identifier Code" (видання S. W. I. F. T., Belgium & International Organization for Standardization, Switzerland).

6. Особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може застосувати положення міжнародного договору, зокрема щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року.

7. Особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов'язана у разі здійснення у звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у терміни та за формою, встановленими Державною податковою адміністрацією.

8. У разі неподання нерезидентом довідки відповідно до пункту 4 цього Порядку доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування.

9. У разі коли нерезидент вважає, що з його доходів було утримано суму податку, яка перевищує належну до сплати відповідно до норм міжнародного договору, розгляд питання про відшкодування різниці здійснюється на підставі подання до органу державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, яка виплатила доходи нерезидентові та утримала з них податок, заяви про повернення суми податку на доходи із джерелом їх походження з України, складеної за формою згідно з додатком 2, довідки відповідно до пункту 4 цього Порядку, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором.

Необхідні документи подаються нерезидентом або посадовою (уповноваженою) особою, яка повинна підтвердити свої повноваження відповідно до законодавства України.

10. Орган державної податкової служби перевіряє відповідність даних, зазначених у заяві та підтвердних документах, фактичним даним та відповідному міжнародному договору, а також факт перерахування до бюджету відповідних сум податку особою, яка виплатила доходи нерезидентові.

У разі підтвердження факту зайвого утримання сум податку орган державної податкової служби приймає рішення про повернення відповідної суми нерезидентові, копії якого надаються особі, яка під час виплати доходів нерезидентові утримала податок, та нерезидентові (уповноваженій особі). Висновок про повернення сум надміру сплаченого податку надсилається до відповідного органу Державного казначейства.

У разі відмови в поверненні суми податку орган державної податкової служби зобов'язаний надати нерезидентові (уповноваженій особі) обгрунтовану відповідь.

11. Орган Державного казначейства на підставі висновку органу державної податкової служби перераховує кошти у розмірі, визначеному у висновку, на рахунок особи, яка зайво утримала податок з доходів нерезидента.

12. Особа, яка здійснила виплату доходу нерезидентові, повертає йому різницю між сумою податку, яка була утримана, та сумою, належною до сплати відповідно до умов міжнародного договору, після отримання копії рішення органу державної податкової служби про повернення суми надміру сплаченого податку або після зарахування коштів від відповідного органу Державного казначейства.

Кошти, які за рішенням органу державної податкової служби, повинні повертатись особі, яка зайво утримала податок з доходів нерезидента, можуть бути зараховані в рахунок сплати інших податкових зобов'язань такої особи за її письмовою заявою, яка подається під час розгляду заяви нерезидента про повернення надміру утриманих сум податку. У цьому разі висновок про повернення надміру сплаченої суми податку до відповідного органу Державного казначейства не надсилається.

Додаток 1

до Порядку

ДОВІДКА

RESIDENCE CERTIFICATE

Повна назва (прізвище) нерезидента

(іноземною мовою)

___________________________________________________

Non-resident's name

(in foreign language)

Адреса

______________________________________________________________________________

Address

Країна

______________________________________________________________________________

Country

Ідентифікаційний код нерезидента у країні, з якою укладено міжнародний договір

Non-resident's identification code in the country with which the International Treaty has been concluded

Цим підтверджується, що пред'явник цієї довідки дійсно є резидентом

Hereby confirmed that the declarant of this certificate is an actual resident

у розумінні договору про уникнення подвійного оподаткування між Україною (Урядом України) та

within the meaning of the Double Taxation treaty between Ukraine (the Government of Ukraine) and ____________________________________________ ___________________________________________

(назва країни)                                                           (name of the country)

Назва компетентного органу

________________________________________________________

Name of the competent authority

Дата і місце заповнення

__________________________________________________

Date and place of filling in the certificate

Посада та прізвище уповноваженої особи

_________________________________

М. П.

Position and name of the authorized person

Stamp

Підпис

___________________________

Signature

Додаток 2

до Порядку

(лицьовий бік)

До державної податкової інспекції у __________________________

Відмітка про отримання ________________________________

  (дата, підпис посадової особи)

Примірник ___

ЗАЯВА

ПРО ПОВЕРНЕННЯ СУМ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ІЗ ДЖЕРЕЛОМ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ З УКРАЇНИ

I. Повна назва (прізвище) нерезидента (українською мовою)

Повна назва (прізвище) нерезидента (іноземною мовою)

Країна, з якою укладено міжнародний договір

Ідентифікаційний код нерезидента у країні, з якою укладено міжнародний договір

II. У разі коли заява заповнюється і подається за дорученням нерезидента посадовою (уповноваженою) особою:

повна назва (прізвище) посадової (уповноваженої) особи

адреса, номер телефону

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

для фізичних осіб

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

для юридичних осіб

III. Відомості про джерело доходів:

повна назва (прізвище) особи, яка виплатила доходи

адреса, номер телефону

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

для фізичних осіб

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

для юридичних осіб

сума отриманого доходу

сума утриманого податку

відповідно до законодавства

ставка податку

%

сума податку за міжнародним договором

ставка податку

%

сума податку, яка підлягає поверненню

Додаток: на _____ арк.

(зворотний бік)

IV. Суму, яка підлягає поверненню, прошу перерахувати:

назва банку

рахунок

МФО

Заявляю, що:

 зазначені доходи не пов'язані з діяльністю на території України через постійне представництво (постійну базу);

 я (отримувач) маю (є) фактичне право на ці доходи.

 Цим підтверджую достовірність зазначених даних

 Нерезидент

(посадова (уповноважена) особа нерезидента)

_____________________________________________

 (посада, прізвище)

 Підпис ___________________

Дата _________

МП

 

 

 

Вертнуться на страницу - Авторское право и налоги

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)