Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Порядок финансирования выплат по частичной безработице и предоставления помощи по частичной безработице Приказ Минтруда 45 от 07,02,2009

Версия для печати

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 7 лютого 2009 р. N 45

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за N 190/16206 


ПОРЯДОК
фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм фінансування виплат і надання застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю.

Часткове безробіття - це вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру.

1.2. Фінансування виплат застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) у разі настання на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва часткового безробіття.

1.3. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю (далі - допомога) підприємствам виділяються районними, міськрайонними, міськими та районними у містах центрами зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду, за місцем реєстрації підприємства як платника внесків на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (далі - центри зайнятості).

II. Фінансування виплат

2.1. Кошти для виплати допомоги виділяються підприємствам незалежно від форми власності та господарювання, які провадили свою діяльність не менш як 24 календарних місяці перед настанням часткового безробіття, в межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.

2.2. Допомога надається у разі, коли простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (далі - цех, дільниця), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця, що охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

2.3. Підприємство подає центру зайнятості повідомлення про початок простою, що може призвести до часткового безробіття (додаток 1).

2.4. Підприємство протягом одного місяця після місяця початку простою, підтвердженого повідомленням, звертається до центру зайнятості із заявою (додаток 2) про виділення коштів для виплати допомоги (далі - заява).

2.5. До заяви додаються такі документи, підписані керівником підприємства:

довідка про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю початку часткового безробіття (додаток 3), разом з копіями відповідної статистичної звітності;

копії штатного розпису та наказу про встановлення тарифних ставок і посадових окладів щодо осіб, які опинились у стані часткового безробіття;

копії табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства та списки застрахованих осіб, у яких виникло право на допомогу, разом з розрахунком сум виплати допомоги щодо кожної особи;

документальне підтвердження, що простій є невідворотним і тимчасовим, не має регулярного та сезонного характеру, триває не менше одного місяця та не перевищує шести місяців та виник не з організаційно-виробничих причин, охопив не менш як 30 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу, і є неоплачуваним (розрахунок здійснюється за середньообліковою чисельністю).

2.6. Причини тимчасового припинення виробництва можуть підтверджуватися одним з таких документів:

актами органів державної влади щодо впливу світової фінансової кризи на галузі економіки, про запровадження надзвичайної ситуації в окремих регіонах України чи про визнання окремих регіонів потерпілими від стихійного лиха;

документами уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, щодо обставин, що виникли на території цієї держави;

рішеннями органів державної влади щодо заборони використання матеріалів, сировини, комплектуючих, що застосовувались у даному виробництві;

висновками іншого органу, уповноваженого згідно із законодавством засвідчувати обставини, що викликали тимчасове припинення виробництва.

2.7. Подані підприємством документи, визначені у пункті 2.5 цього Порядку, разом з пропозицією центру зайнятості щодо виплати допомоги та інформацією про сплату внесків підприємством протягом 12 календарних місяців перед настанням часткового безробіття подаються до Кримського республіканського, обласного, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості, на які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі - регіональний центр зайнятості).

2.8. Рішення про виділення підприємству коштів для виплати допомоги (далі - рішення) приймається директором регіонального центру зайнятості у місячний термін з дня подачі заяви підприємством з урахуванням висновків комісії з питань фінансування виплат по частковому безробіттю регіонального центру зайнятості (далі - комісія), що носить рекомендаційний характер.

2.9. Комісія створюється регіональним центром зайнятості шляхом прийняття відповідного наказу.

До складу комісії включаються представники регіонального центру зайнятості (один із яких є головою комісії), управління економіки обласної державної адміністрації (за згодою), територіальних органів Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та по два делеговані представники соціальних партнерів регіонального координаційного комітету сприяння зайнятості.

Засідання комісії проводиться 1 - 2 рази на місяць залежно від кількості поданих підприємствами заяв і є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів комісії. Висновок комісії приймається більшістю голосів присутніх.

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови комісії.

Прийняте рішення оформляється наказом директора регіонального центру зайнятості.

2.10. Про прийняте рішення, що оформлюється наказом директора регіонального центру зайнятості, центр зайнятості повідомляє підприємство протягом трьох робочих днів.

Перерахування підприємству коштів для виплати допомоги провадиться протягом п'ятнадцяти робочих днів після прийняття рішення керівником центру зайнятості. Підприємство виплачує кошти застрахованим особам не пізніше трьох робочих днів після їх надходження на рахунок підприємства за окремою платіжною відомістю для виплат допомоги по частковому безробіттю. Копія відомості подається центру зайнятості не пізніше десяти календарних днів після виплати.

2.11. У разі коли кошти для виплати допомоги виділяються підприємству більше одного місяця, вони перераховуються щомісяця після закінчення календарного місяця та надання підприємством центру зайнятості списків застрахованих осіб, які мають право на одержання допомоги, та табелів обліку робочого часу за структурними підрозділами підприємства разом з розрахунком суми допомоги щодо кожної особи та заробітної плати, нарахованої та сплаченої згідно із трудовим законодавством.

2.12. Кошти для виплати допомоги виділяються підприємству не більш як на 180 календарних днів.

2.13. Кошти для виплати допомоги не виділяються підприємству, що має заборгованість зі сплати страхових внесків на випадок безробіття на день подання заяви та до якого застосовувалися фінансові санкції за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та Закону України "Про зайнятість населення" протягом 12 місяців, які передували місяцю подання заяви, а також на якому час простою оплачений згідно із Кодексом законів про працю України.

III. Надання допомоги по частковому безробіттю

3.1. Право на допомогу мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, що спричинив часткове безробіття, працювали не менш як 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

3.2. Допомога не надається у разі, коли працівник:

письмово відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

працює на даному підприємстві за сумісництвом;

проходить альтернативну (невійськову) службу.

3.3. Розмір допомоги встановлюється правлінням Фонду одночасно із затвердженням бюджету Фонду, виходячи з фінансових можливостей.

3.4. Допомога працівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин встановленої працівникові тарифної ставки (окладу) і її розмір не може перевищувати розміру, встановленого правлінням Фонду.

3.5. Допомога надається з першого дня простою, підтвердженого повідомленням підприємства.

3.6. Час простою визначається за табелем обліку робочого часу застрахованої особи.

3.7. Із сум коштів, виділених підприємству для виплати допомоги, та з одержаних сум допомоги не сплачуються страхові внески (збір), передбачені Законами України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування", "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

IV. Контроль за достовірністю відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю, та за їх цільовим використанням

4.1. Відповідальними за достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів для виплати допомоги, є посадові особи підприємства.

Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих підприємством для виділення коштів, та проведеної виплати допомоги.

4.2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснюється центром зайнятості та іншими державними органами відповідно до законодавства.

4.3. Безпідставно одержані кошти для виплати допомоги та безпідставно виплачена допомога повертаються роботодавцем протягом місяця з дня виявлення порушення. У разі відмови роботодавця добровільно повернути ці кошти їх повернення здійснюється в установленому законодавством порядку.

4.4. Спори, що виникають з питань виділення та цільового використання коштів для виплати підприємством допомоги застрахованим особам, розглядаються центром зайнятості вищого рівня або у суді.

Директор Департаменту
соціального партнерства і
загальнообов'язкового державного
соціального страхування
 


 
 
В. Ступак
 


Додаток 1
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок простою, що може призвести до часткового безробіття

Директору ____________________________
_____________________________________
                       (назва центру зайнятості) Назва підприємства ____________________________________________________________________
Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
 
 
 
Повідомляємо, що у зв'язку з _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (зазначається причина)
на ___________________________________________________________________________________
                                          (підприємство або цех, дільниця із замкнутим циклом виробництва)
з ________________________________________ починається простій, який призведе до
                              (число, місяць, рік)
часткового безробіття, що може тривати ___________________________________________________
                                                                                                                                       (кількість місяців) 


М. П. 

Керівник підприємства 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 


Контактний телефон 

____________________________________ 

Дата подання повідомлення 

____________________________________
                        (число, місяць, рік) 


Додаток 2
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю 


ЗАЯВА
про виділення коштів для виплати допомоги по частковому безробіттю

Директору ____________________________
_____________________________________
                       (назва центру зайнятості) Назва підприємства ____________________________________________________________________
Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________
 
 
 
 
У зв'язку з настанням на _________________________________________________________________
                                                                          (підприємство або цех, дільниця із замкнутим циклом виробництва)
______________________________________________________________________________________
часткового безробіття, причиною якого є ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                      (зазначається причина)
яке почалося з _______________________ та триватиме ______________________________________,
                                         (число, місяць, рік)                                                                            (кількість місяців)
просимо надати кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю, починаючи з
__________________________________________
                                      (число, місяць, рік) 

До заяви додаються (матеріали за переліком, передбаченим пунктом 2.5. Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю): 


М. П. 

Керівник підприємства 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 


Контактний телефон 

____________________________________ 

Дата подання заяви 

____________________________________
                       (число, місяць, рік) 


Додаток 3
до Порядку фінансування виплат по частковому безробіттю та надання допомоги по частковому безробіттю 


Довідка
про стан фінансово-економічної діяльності підприємства або цеху, дільниці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю початку часткового безробіття

_____________________________________________________________________________________
(назва підприємства або цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва, де настало часткове безробіття)

_________________________________________________________ 


N
З/П 

Показники 

Один. виміру 

Місяці року, що передують місяцю початку часткового безробіття 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обсяг виробництва (робіт, послуг) 

Тис. грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обсяг реалізації 

Тис. грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прибуток 

Тис. грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рентабельність реалізованої продукції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середньооблікова чисельність працівників 

чол 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Середня заробітна плата 

грн 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

У % до відповідного місяця попереднього року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


М. П. 

Керівник підприємства 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 


 

 

Вернуться на страницу - Выплаты за счет фонда занятости

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)