Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку Приказ Минфина 356 от 29.12.2000

Версия для печати

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2000 року N 356

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, наказую:

Затвердити Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, що додаються.

Заступник Міністра 

В. В. Регурецький 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Форма бухгалтерського обліку як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них обирається підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.

2. Ці Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (далі - Методичні рекомендації) спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності (далі - підприємства), на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

3. Облікові регістри (книги, відомості, журнали тощо) призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах.

4. Облікові регістри складаються щомісяця. Облікові регістри підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.

5. Ведення облікових регістрів та контирування документів первинного обліку здійснюються із застосуванням, щонайменше, коду класу рахунків й коду синтетичного рахунку.

6. Формування аналітичних даних здійснюється групуванням однакових за економічним змістом даних первинних документів у відомостях, з яких підсумки переносяться до відповідних журналів. Розріз (деталізація) аналітичної інформації у регістрах бухгалтерського обліку підприємством може розширюватися, змінюватися.

У випадках, коли потрібну аналітичну деталізацію показників за об'єктами обліку на окремих рахунках (запасів, витрат, доходів тощо) безпосередньо у журналах забезпечити неможливо, то попередньо дані первинних документів у потрібному аналітичному розрізі групуються (накопичуються) у допоміжних відомостях (аркушах-розшифровках), з яких підсумки записуються до журналів.

7. Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

8. Господарські операції відображаються в облікових регістрах під час надходження первинних документів або підсумками за місяць, в залежності від характеру і змісту операцій. Інформація до облікових регістрів переноситься після перевірки первинних документів за формою та змістом.

Підсумкові записи в журналах звіряються з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з відомостями.

На документах, дані яких включені до облікових регістрів, зазначають номери відповідних облікових регістрів і порядкові номери записів в них (номер рядка). За документами, дані яких відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші, який додається до зброшурованих документів.

В облікових регістрах, показники яких переносять в Головну книгу або в інші облікові регістри, роблять відповідну позначку про це у відповідному рядку регістру.

9. В облікових регістрах підчистки і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються.

Помилки в облікових регістрах виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст та/або цифри закреслюються і над закресленим наводиться правильний текст та/або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей регістр, із зазначенням дати виправлення.

Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, в яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або у дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Внесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги у місяці, в якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображуються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок минулих років оформлюється у місяці виявлення помилки Бухгалтерською довідкою, в якій наводиться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання Бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги. 

10. Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги заносяться із журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків.

11. У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів.

12. Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.

13. Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно рівні.

14. Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів можуть застосовувати оборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухгалтерського обліку Головної книги після занесення до неї оборотів із всіх журналів. Обороти за дебетом рахунків і кредитом рахунків також мають бути рівними.

Інформація про господарські операції підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів використовується для складання фінансової звітності.

15. Регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.

16. Ці Методичні рекомендації передбачають застосування таких регістрів бухгалтерського обліку.

Номери 

Найменування та призначення регістрів 

Формат бланка 

Жур-
налів 

Відо-
мостей 

  

  

Облік грошових коштів та грошових документів 

  

 

Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33 

на 4 сторінках формат
А4 х 1,5 

 

1.1 

Відомість за дебетом рахунку 30 

 

1.2 

Відомість за дебетом рахунку 31 

 

1.3 

Відомість за дебетом рахунку 33 

  

  

Облік довгострокових та короткострокових позик 

на 4 сторінках формат А4 

 

Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60 

  

  

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань 

  

  

Розділ I Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68) 

на 1 сторінці формат
А4 х 1,5 

  

  

Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69) 

- " - 

  

3.1 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками 

А4 х 1,5 

  

3.2 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами 

- " - 

  

3.3 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками 

- " - 

  

3.4 

Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів 

- " - 

  

3.5 

Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями 

- " - 

  

3.6 

Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 

- " - 

  

  

Облік необоротних активів та фінансових інвестицій 

  

  

Розділ I Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19) 

на 1 сторінці формат А4 

  

 

Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35) 

- " - 

  

4.1 

Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій 

- " - 

  

4.2 

Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій 

- " - 

  

4.3 

Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів 

- " - 

  

  

Облік витрат 

  

5, 5А* 

 

Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і 5 А за кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 

на 1 сторінці формат
А4 х 1,5 

  

 

Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91 

на 2 сторінках формат
А4 х 1,5 

  

 

Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84

- " - 

  

 

Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66 

- " - 

  

  

Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5 А. Аналітичні дані до рахунка 28 "Товари" 

на 1 сторінці формат
А4 х 1,5 

  

5.1 

Відомість аналітичного обліку запасів 

на розвороті двох сторінок формат А4 

  

Облік доходів і результатів діяльності 

  

  

 

Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 

на 2 сторінках формат А4 

  

 

Розділ II "Аналітичні дані про доходи" 

- " - 

  

  

Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань 

  

 

Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

на 1 сторінці формат А4 

  

7.1 

Відомість аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал" 

- " - 

  

7.2 

Відомість аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

- " - 

  

7.3 

Відомість аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" 

- " - 

 

Відомість позабалансового обліку 

на 1 сторінці формат А4 

 

  

Головна книга 

аркуш формат А4 

 

  

Реєстр депонованої заробітної плати 

аркуш формат А5 

 

  

Бухгалтерська довідка 

на 1 сторінці формат А6 

 

  

Аркуш-розшифровка 

на 1 сторінці формат А5 


____________
* При необхідності бланк друкується у форматі А3.

17. Форми журналів, відомостей, Головної книги, таблиць аналітичних даних, аркушів-розшифровок, реєстру депонованої зарплати, Бухгалтерської довідки є додатками до цих Методичних рекомендацій.

Облік грошових коштів та грошових документів

18. Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті в касах, на поточних, валютних та інших рахунках у банках), грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3.

19. Журнал 1 використовується для відображення оборотів за кредитом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти". У відомостях до Журналу 1 відображаються обороти за дебетом рахунків 30, 31, 33.

20. Записи у Журналі 1 та відомостях здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку підсумками за 2 - 3 дні. Можливо накопичення даних про операції з грошовими коштами за кожний день попередньо у допоміжній відомості у потрібному аналітичному розрізі з наступним перенесенням підсумкових оборотів за місяць до Журналу 1 і відомостей до нього.

21. Для відображення операцій, здійснених у іноземній валюті, використовується Журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операцій. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал 1 і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються.

Аналітичні дані про грошові кошти в іноземній валюті наводяться у гривнях і одночасно в тій валюті, в якій здійснювалась операція в іноземній валюті.

22. Залишки на відповідних рахунках у відомостях на кінець місяця встановлюються як різниця між сумою сальдо на початок місяця і дебетових оборотів по рахунку за поточний місяць і сумою кредитових оборотів за місяць.

Сальдо рахунків перевіряється з відповідними документами (звітами касира, виписками банку тощо).

Облік довгострокових та короткострокових позик

23. У Журналі 2 відображаються операції з одержання довгострокових і короткострокових позик та інші операції, облік яких ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики" і 60 "Короткострокові позики".

24. У цьому Журналі відображаються обороти за кредитом рахунків 50 і 60 у розрізі кореспондуючих рахунків. Записи здійснюються на підставі виписок банку і доданих до них документів та інших документів, що засвідчують рух залучених позикових коштів.

25. У розділі III цього Журналу відображаються аналітичні дані до рахунків 50, 60. У графі 3 відображаються позикодавці (банки) кредитів (позик) і строки їх погашення. 

У графі 7 таблиці аналітичних даних до рахунку 50 відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених) у довгострокові позики, у графі 6 - погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. У графі 7 таблиці аналітичних даних до рахунку 60 відображаються суми одержаних короткострокових кредитів (позик), у графі 6 - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик). У графах 9 і 10 наводяться дані про нараховані відсотки (проценти) за користування довгостроковими позиками і окремо за короткостроковими позиками за поточний місяць і за період з початку року до кінця місяця, за який складається Журнал 2.

Облік розрахунків довгострокових та поточних зобов'язань  

26. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових і поточних зобов'язань (крім зобов'язань, облік яких ведеться у Журналі 2), відстрочених податкових активів і зобов'язань здійснюється у Журналі 3 та Відомостях аналітичного обліку 3.1 - 3.6.

27. У Журналі 3 відображаються обороти за кредитом рахунків:

у розділі I - 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68, у розділі II - 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69. Записи в цьому Журналі здійснюються на підставі підсумкових даних Відомостей 3.1 - 3.6 та первинних документів.

28. Відомості аналітичного обліку ведуться в цілому за синтетичним рахунком. Облік векселів ведеться у Відомості 3.4 з підрозділом на одержані і видані, на короткострокові і довгострокові в національній і іноземній валюті (рахунки 16, 34, 51, 62). Відомості аналітичного обліку 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 підприємства можуть вести (заповнювати) для окремих субрахунків рахунків 36, 37, 63 і 68 з наступним включенням підсумків таких відомостей у Журнал 3.

29. Якщо у поточному місяці операцій за рахунком (субрахунком) не відбувалося, то відповідна відомість у поточному місяці не ведеться.

29.1. Відомість 3.1 призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", крім заборгованості, яка забезпечена векселем.

Підсумки граф 13 - 20 (рядок "Усього за рахунком 36") цієї Відомості переносяться до графи 5 розділу I Журналу 3.

29.2. Відомість 3.2 призначена для аналітичного обліку поточної дебіторської заборгованості (з підзвітними особами, за авансами виданими, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями). У Відомості 3.2 для обліку розрахунків за кожним дебітором відводиться необхідна кількість рядків. Сальдо визначається за кожним дебітором і також переноситься в графи 5 і 6 Відомості 3.2 на наступний місяць.

Підсумки граф 16 - 21 (рядок "Усього за рахунком 37") цієї Відомості переносяться до графи 6 розділу I Журналу 3.

29.3. Відомість 3.3 призначена для аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, що відображаються на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Протягом місяця записи у Відомості здійснюються в міру визнання зобов'язання за матеріальні цінності, нематеріальні активи, роботи і послуги та проведення розрахунків з постачальниками та підрядниками на підставі первинних облікових документів (товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів приймання матеріалів, робіт, послуг, прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку тощо).

29.4. За кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо. Сальдо на кінець місяця наводиться за кожним постачальником та підрядником і переноситься в графу 6 Відомості 3.3 на наступний місяць.

У графі 20 Відомості 3.3 відображається загальна сума, що належить сплаті постачальнику, підряднику за одержані товарно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, прийняті роботи і послуги.

Підсумки граф 13 - 19 (рядок "Усього за рахунком 63") цієї Відомості переносяться до графи 10 розділу I Журналу 3.

29.5. Відомість 3.4 призначена для аналітичного обліку заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена одержаними векселями, а також для розрахунків за зобов'язаннями постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі (рахунки 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", 34 "Короткострокові векселі одержані", 51 "Довгострокові векселі видані", 62 "Короткострокові векселі видані"). У заголовку над рядками 8 - 12 і 15 - 17 Відомості 3.4 підприємством вказується номер синтетичного рахунку, до якого відкрито аркуш цієї Відомості, а у самому заголовку Відомості 3.4 вписується словами об'єкт обліку (одержаних короткострокових векселів, виданих короткострокових векселів).

Підсумки граф 15 - 17 (рядок "Усього") цієї Відомості переносяться відповідно у графи 3, 4 та 8, 9 розділу I Журналу 3.

29.6. Відомість 3.5 призначена для аналітичного обліку внутрішніх, внутрішньогосподарських розрахунків, розрахунків за нарахованими відсотками, за авансами одержаними та за іншими операціями, що відображаються на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".

Підсумки граф 15 - 20 (рядок "Усього") цієї Відомості переносяться до графи 11 розділу I Журналу 3.

30. У розділі II Журналу 3 відображаються відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання, довгострокові зобов'язання, зобов'язання за податками і платежами, дивідендами та доходи майбутніх періодів (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69).

30.1. Відомість 3.6 призначена для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з працівників підприємства, фінансові санкції, що справляються в дохід бюджету.

У Відомості за кожним видом податків і платежів щомісяця відображаються нараховані та належні до відшкодування з бюджету суми податків і платежів, їх сплата, списання тощо. Сальдо на кінець місяця визначається окремо за кожним видом податків і платежів.

У рядках 1.1 - 1.9 відображаються сальдо, сплата, списання, суми, належні до відшкодування з бюджету, тощо та нарахування за кожним видом податків і платежів. У рядку 1.10 наводиться підсумок рядків 1.1 - 1.9 за відповідними графами.

У рядках 2.1 - 2.8 відображаються сальдо, сплата та нарахування інших платежів до бюджету, зокрема мита, різниць між сумою відшкодування і втратами від нестач і псування цінностей. У рядку 2.9 наводиться підсумок рядків 2.1 - 2.8 за відповідними графами.

У рядках 3.1 - 3.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 643 "Податкові зобов'язання". У рядку 3.4 наводиться підсумок рядків 3.1 - 3.3 за відповідними графами.

У рядках 4.1 - 4.3 відображаються сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит". У рядку 4.4 наводиться підсумок рядків 4.1 - 4.3 за відповідними графами.

 У рядку 5 наводиться підсумок рядків 1.10, 2.9, 3.4, 4.4.

Підсумки граф 13 - 20 рядка 5 "Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами" переносяться у графу 9 розділу II Журналу 3.

Облік необоротних активів та фінансових інвестицій

31. Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів, а також для відображення капітальних і фінансових інвестицій призначений Журнал 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35).

32. Аналітичний облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (крім інструментів, приладів та інвентарю, малоцінних необоротних матеріальних активів, інвентарної тари, інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів та зносу цих необоротних активів ведеться за кожним об'єктом окремо з розподілом на власні та отримані на умовах фінансової оренди, виробничі та невиробничі об'єкти необоротних активів в картках обліку відповідних необоротних активів.

33. Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних та зведених облікових документів (акта приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, акта списання, розрахунку амортизації тощо).

У графах 3, 4 і 5 розділу I цього Журналу відображаються вибуття відповідно основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від їх використання або невідповідності критеріям визнання активом, а також сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку необоротних активів. У графі 6 розділу I Журналу відображається сума нарахованої амортизації та сума збільшення зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення їх корисності.

34. У графі 7 відображається вартість негативного гудвілу, що виник внаслідок придбання або об'єднання підприємств.

35. У розділі II Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію необоротних активів, вибуття внаслідок продажу, уцінка тощо), інші необоротні активи та фінансові інвестиції (їх погашення, списання тощо) (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35).

35.1. Відомість 4.1 ведеться за дебетом рахунку 15 і призначена для аналітичного обліку капітальних інвестицій в розрізі витрат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує монтажу, затрати на придбання (виготовлення, спорудження) інших необоротних матеріальних (спеціальних інструментів, інвентарної тари, тимчасових нетитульних споруд, предметів прокату, бібліотечних фондів) і нематеріальних активів (фінансова оренда), а також з поділом інвестицій у капітальне будівництво, що виконані підрядним і господарським способом.

У цій Відомості також відображаються витрати на проведення модернізації, модифікації, дообладнання (субрахунок 152), реконструкції, добудови (субрахунок 151) об'єкта, що приводить до збільшення первісно очікуваних від його використання майбутніх економічних вигод.

Облік капітального будівництва ведеться за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого об'єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюється у кількох звітних періодах, застосовується вкладний аркуш формату Відомості 4.1 із зазначенням назви об'єкта.

У Відомості 4.1 відокремлюється сума податкового кредиту, що визнається законодавством у зв'язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, устаткування і будівельно-монтажних робіт.

Після одержання (прийняття) необоротних активів, устаткування, що потребує монтажу, і будівельно-монтажних робіт сума податкового кредиту способом сторно відображається (у цій Відомості і Журналі 3) за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" і не включається до первісної вартості побудованих (змонтованих, уведених в експлуатацію) основних засобів.

У Відомості 4.2 узагальнюються аналітичні дані про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, в спільну діяльність, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, а також еквівалентів грошових коштів, інших інвестицій. Для довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій ведуться окремі відомості.

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться у Відомості 4.3, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року до граф 1 - 8. Протягом звітного року помісячно на підставі первинних облікових документів позиційним способом записуються до граф 1 - 8 дані про придбані, отримані, створені нематеріальні активи, граф 9 - 11 - про переоцінку, зменшення і відновлення корисності нематеріальних активів, до граф 12 - 14 - про вибуття. На кінець кожного місяця наводиться сальдо вартості нематеріальних активів (графа 5) та їх зносу (графа 6) як результат підрахунків показників у цих графах на початок місяця, записів за поточний місяць у цих графах, а також у графах 9 - 14 з урахуванням відповідної суми амортизації з графи 8. При необхідності Відомість 4.3 продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

Облік витрат

36. Для обліку витрат діяльності і відображення кредитових оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал 5 або 5 А і Відомість 5.1 обліку руху запасів. В обох варіантах Журналу є однаковими за змістом і порядком заповнення розділи I (з кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків), II "Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати" та IV "Аналітичні дані до рахунку 28 "Товари".

Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А заповнюється після складання розділів II і III (або III А) цих журналів, окремі дані до яких переносяться із складених журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з розділу III Б Журналу 5 А).

37. Усі витрати по підприємству в цілому, незалежно від того, на яких синтетичних рахунках вони обліковуються, відображаються (збираються в розрізі кореспондуючих рахунків) в одному регістрі. В цьому Журналі забезпечується узагальнення всіх витрат на виробництво за елементами і статтями витрат. Для цього з графи "Усього" журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 до Журналу 5 переносяться дані про витрати підприємства, які за побудовою журналів відображені у відповідних регістрах.

38. При опрацюванні первинних облікових документів по заробітній платі і витрачанню матеріальних ресурсів записи в регістрах обліку витрат здійснюються безпосередньо з первинних документів. Нарахована заробітна плата, витрачання матеріалів, відрахування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за напрямками витрат (по рахунках, субрахунках, статтях тощо) при відображенні даних у Журналі 5. Для розподілу можуть застосовуватися аркуші-розшифровки.

За кредитом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам підприємства основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. Операції з виплати заробітної плати та інші обороти за дебетом рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" відображаються в журналах 1, 3, 6, 7.

Аналітичний облік розрахунків за неотриману в установлений для виплати з каси підприємства термін суму з оплати праці (розрахунків з депонентами) ведеться в реєстрі депонованої заробітної плати. Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник підприємства, який веде облік депонованої заробітної плати на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати (графи 7 - 10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.

На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати із реєстрів за попередній рік переносяться у реєстр депонованої заробітної плати поточного року.

39. Підприємства, які не застосовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами", у складі Журналу 5 ведуть розділ III "Витрати діяльності".

Дані за рядком 9 "Усього за розділом III" з граф 3 - 16 Журналу 5 переносяться до Головної книги. Підсумки рядків за графами 3 - 16 і за графами 18 - 23 (із журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7) наводяться у відповідному рядку графи 24 як фактичні витрати за наведеними напрямами (статтями) витрат операційної і надзвичайної діяльності, а в графі 25 накопичуються такі дані для складання звітності за період з початку року.

У графі 2 по рядках 1.1 - 1.6 розділу III підприємства вказують об'єкти витрат (види, групи продукції, послуг основного виробництва, об'єкти будівництва, допоміжні (підсобні) виробництва). У графах 3 і 4 цього розділу і розділів III А і III Б підприємства витрачання виробничих запасів можуть наводити за сумою їх облікової вартості та сумою розподілених транспортно-заготівельних витрат.

40. Підприємства, які застосовують одночасно рахунки класу 8 "Витрати за елементами" і класу 9 "Витрати діяльності" у складі Журналу 5 А, ведуть розділи III А "Витрати діяльності" і III Б "Витрати за елементами".

На підставі первинних облікових документів (та/або аркушів-розшифровок) на витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи тощо записуються дані у графи 3 - 12 розділу III Б за складовими відповідних елементів витрат. У графи 14 - 19 розділу III Б з журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 (з аркушів-розшифровок до них) записуються дані про складові відповідних елементів витрат.

Підсумкові дані (рядок 6 "Усього за розділом III Б") за графами 3 - 12 з розділу III Б "Витрати за елементами" разом з підсумком за відповідними рахунками у графах 3 - 15 розділу III А записуються до підсумкового рядка 10 "Разом за розділами III А і III Б" розділу III А Журналу 5 А, а звідти - до Головної книги.

Підсумкові дані (графа 20) розділу III Б переносяться у розділ III А до відповідної статті (напрямку) витрат за графами 17 (з кредиту рахунку 80 "Матеріальні витрати"), 18 (з кредиту рахунку 81 "Витрати на оплату праці"), 19 (з кредиту рахунку 82 "Витрати на соціальні заходи"), 20 (з кредиту рахунку 83 "Амортизація"), 21 (з кредиту рахунку 84 "Інші операційні витрати"). Дані підсумкового рядка 9 розділу III А за графами 16 - 21 також заносяться до Головної книги.

У графі 21 розділу III Б накопичуються дані за складовими елементів витрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (поточний) місяць.

У графі 23 розділу III А накопичуються дані про складові витрат діяльності (рахунки, субрахунки, статті) за період з початку звітного року.

41. У розділі IV узагальнюються аналітичні дані про операції з товарами і торговою націнкою.

42. Облік виробничих запасів за синтетичними рахунками (або субрахунками) ведеться у Відомості 5.1 за центрами відповідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями витрат (синтетичними рахунками або субрахунками обліку витрат). У Відомості визначаються сума і рівень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фактичної собівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю.

Записи у Відомість 5.1 проводяться на підставі документів (звітів), в яких узагальнені надходження до матеріально відповідальних осіб (складів, цехів, дільниць) виробничих запасів та їх витрачання, вибуття з відповідних місць зберігання за звітний місяць (або за більш короткий проміжок часу - декада тощо).

У графі 2 видаток показується групуванням за кореспондуючими рахунками (субрахунками, статтями). Суми внутрішнього обороту (надходження, видаток) виробничих запасів (від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в інший цех, склад тощо) за місяць виділяються окремими сумами і мають бути між собою рівними.

Облік доходів та результатів діяльності

43. Журнал 6 призначено для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79).

У розділі II Журналу 6 накопичуються дані про окремі складові доходів підприємства.

Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань

44. У Журналі 7 відображаються операції про зміни у складі власного капіталу підприємства, про нарахування, одержання і витрачання забезпечень, майбутніх витрат і платежів і коштів цільового призначення (за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49). Відомості 7.1, 7.2, 7.3 забезпечують накопичення аналітичних даних щодо додаткового капіталу, використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів за період з початку поточного року.

45. Аналітичний облік в розрізі об'єктів позабалансового обліку ведеться у Відомості 8, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік переносяться дані на початок поточного року (до граф 1 - 6). За простою системою позиційним способом заносяться дані до граф 1 - 6 - про надходження (одержання, надання тощо), до граф 7 - 12 - про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку (орендовані основні засоби, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, устаткування, прийняте для монтажу, матеріали, прийняті для переробки, товари, прийняті на комісію, списана дебіторська заборгованість, невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей та ін.). На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11. При необхідності Відомість 8 продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

Прикінцеві положення

Підсумкові записи з журналів після підписання їх головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, переносяться до Головної книги за кожним рахунком окремо.

Сума підсумків Журналу за горизонтальним підрахунком (сума рядків) дорівнює сумі підсумків цього самого Журналу за вертикальним підрахунком (сума граф).

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркуші-розшифровки) за всіма господарськими операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валютах, - у відповідних вимірниках іноземної валюти.

Відомості аналітичних даних заповнюються, як правило, після складання Журналу.

Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку у виробничій сфері
 


 
В. М. Пархоменко 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


________________________
        Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 1,
відомості дебетових оборотів за ______________ 20__ р. за рахунками 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33

I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

N запису 

Дата звіту касира 

31 "Раху-
нки в банках" 

33 "Інші кошти" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" 

14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків 

Сальдо на початок місяця ___________________ 

N запису 

Дата звіту касира 

31 "Раху-
нки в банках" 

34 "Коротко-
строкові векселі одер-
жані" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 

14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

  

Сальдо на кінець місяця ___________ 


III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків

N запису 

Дата виписок банку 

30 "Каса" 

33 "Інші кошти" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

64 "Розра-
хунки за подат-
ками й плате-
жами" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" 

14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


IV. ВІДОМІСТЬ 1.2 в дебет рахунку 31 "Рахунки в банках" з кредиту рахунків 

Сальдо на початок місяця ___________ 

N запису 

Дата виписок банку 

30 "Каса" 

34 "Коротко-
строкові векселі одержані" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

69 "Доходи майбут-
ніх періодів" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 

14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

  

Сальдо на кінець місяця ___________ 


V. З кредиту рахунку 33 "Інші кошти" в дебет рахунків

N запису 

Дата виписок банку (звіту касира) 

31 "Раху-
нки в банках" 

37 "Розра-
хунки з різними дебіто-
рами" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

92 "Адмініст-
ративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати" 

15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями" 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


VI. ВІДОМІСТЬ 1.3 в дебет рахунку 33 "Інші кошти" з кредиту рахунків 

Сальдо на початок місяця ___________ 

N запису 

Дата виписок банку (звіту касира) 

16 "Довго-
строкова дебітор-
ська заборго-
ваність" 

30 "Каса" 

31 "Рахунки в банках" 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

50 "Довго-
строкові позики" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

Усього 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

  

Сальдо на кінець місяця ___________ 


VII. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33

N з/п 

Найменування рахунку (субрахунку) 

Надійшло за місяць від 

Усього надійшло за місяць 

Усього з початку року 

Витрачено за місяць на 

Усього витра-
чено за місяць 

Усього з початку року 

операційної діяльності 

інвести-
ційної діяльності 

фінан-
сової діяль-
ності 

операційну діяльність 

інвес-
тиційну діяль-
ність 

фінан-
сову діяль-
ність 

нереалі-
зованих курсових різниць 

  

  

нереалі-
зовані курсові різниці 

  

  

301 "Каса в національній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

302 "Каса в іноземній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рахунком 30 "Каса" (сума рядків 1 - 3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

311 "Поточні рахунки в національній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках" (сума рядків 5 - 9) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Усього (сума рядків 11 - 13) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" _______________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" _______________ 20__ р.

Виконавець _____________________________
                                                           (підпис) 

Головний бухгалтер ______________________
                                                                     (підпис) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 2
за _______________ 20__ р. за кредитом рахунків 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", аналітичні дані рахунків 50, 60

I. З кредиту рахунку 50 "Довгострокові позики" в дебет рахунків

N запису 

Дата виписок банку (дата здійс-
нення операції) 

14 "Довго-
строкові фінан-
сові інвес-
тиції" 

15 "Капі-
тальні інвес-
тиції 

30 "Каса" 

31 "Рахунки в банках" 

37 "Розрахунки з різними дебіто-
рами" 

50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

84 "Інші опера-
ційні витрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" 

33, 35, 45, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 95, 99 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


II. З кредиту рахунку 60 "Короткострокові позики" в дебет рахунків

N запису 

Дата виписок банку (дата здійс-
нення операції) 

14 "Довго-
строкові фінан-
сові інвес-
тиції" 

15 "Капі-
тальні інвес-
тиції" 

30 "Каса" 

31 "Рахунки в банках" 

37 "Розра-
хунки з різними дебіто-
рами" 

50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

84 "Інші опера-
ційні витрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" 

33, 35, 45, 48, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 95, 99 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


III. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 50, 60

N субра-
хунку 

Вид позики (кредиту) 

Позикодавці (банки) 

Строк погашення позики (кредиту) 

Сальдо на початок місяця 

Обороти за звітний період 

Сальдо на кінець місяця 

Нараховано відсотків за користування позиками 

Дебет 

Кредит 

За звітний період 

З початку року 

10 

АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 50 

501 

Довгострокові кредити банків у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

502 

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

503 

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

504 

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

505 

Інші довгострокові позики в національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

506 

Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 60 

601 

Короткострокові кредити банків у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

602 

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

603 

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

604 

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

605 

Прострочені позики в національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

606 

Прострочені позики в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ______________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                                (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р. 

Головний бухгалтер _____________
                                                (підпис) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 3,
відомості аналітичного обліку за ____________ 20__ р. за кредитом рахунків:

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість",
17 "Відстрочені податкові активи",
34 "Короткострокові векселі одержані",
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",
37 "Розрахунки з різними дебіторами",
38 "Резерв сумнівних боргів",
51 "Довгострокові векселі видані",
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями",
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 

54 "Відстрочені податкові зобов'язання",
55 "Інші довгострокові зобов'язання",
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями",
62 "Короткострокові векселі видані",
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
64 "Розрахунки за податками й платежами",
67 "Розрахунки з учасниками",
68 "Розрахунки за іншими операціями",
69 "Доходи майбутніх періодів". 


I. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 16 

N 34 

N 36 

N 37 

N 38 

N 51 

N 62 

N 63 

N 68 

10 

11 

12 

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

20 "Виробничі запаси" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

28 "Товари" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

30 "Каса" 

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

31 "Рахунки в банках" 

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

10 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

11 

80 "Матеріальні витрати" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

12 

84 "Інші операційні витрати" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

85 "Інші затрати" 

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

14 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

  

15 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

  

  

  

х 

х 

  

  

  

16 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

10, 11, 12, 14, 16,
24, 25, 26,
33, 34, 35, 37, 38, 39,
45, 47, 48, 
50, 51,
60, 61, 62, 65, 66, 67, 
70, 76,
92, 95, 97, 99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


II. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 17 

N 52 

N 53 

N 54 

N 55 

N 61 

N 64 

N 67 

N 69 

10 

11 

12 

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

17 "Відстрочені податкові активи" 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

  

20 "Виробничі запаси" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

30 "Каса" 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

31 "Рахунки в банках" 

х 

  

х 

х 

  

х 

  

х 

  

  

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

  

50 "Довгострокові позики" 

х 

  

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

10 

54 "Відстрочені податкові зобов'язання" 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

11 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

  

х 

х 

  

  

х 

  

х 

х 

  

12 

84 "Інші операційні витрати" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

13 

85 "Інші затрати" 

  

х 

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

  

14 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

15 

92 "Адміністративні витрати" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

16 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

17 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

18 

10, 11, 12, 16,
24, 28,
35, 37, 39,
40, 41, 42, 45, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
70, 71, 74,
82,
95, 98, 99 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ______________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                                (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р. 

Головний бухгалтер _____________
                                                (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)

за ___________________ 20__ р.

N запису 

Номер документа 

Найменування покупця (замовника) 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76 

З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Дата виник-
нення заборго-
ваності 

Дебет 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рахунком 36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)

за ________________ 20__ р.

N запису 

Номер доку-
мента 

Наймену-
вання дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо) 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 37 з кредиту рахунків 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 

З кредиту рахунку 37 в дебет рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 

Сальдо на кінець місяця 

Дата виник-
нення заборго-
ваності 

Дебет 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

Дебет 

Кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рахунком 37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63)

за ________________ 20__ р.

Реєстра-
ційний N 

Номер документа, дата 

Постачальник 

Номер прибуткового документа (акта), дата 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 63 з кредиту рахунків 24, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74 

З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 

Сальдо на кінець місяця (кредит) 

Дата виникнення заборгованості 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рахунком 63 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 3.4 аналітичного обліку __________ векселів

за _________________ 20__ р.

N запису 

Номер документа (векселя) 

Найменування векселедавця, векселеодержувача 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку ______
з кредиту рахунків 30, 31, 36, 37, 46, 50, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 73, 74 

З кредиту рахунку _____
в дебет рахунків 30, 31, 37, 45, 50, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 84, 85, 94, 97, 99 

Сальдо на кінець місяця 

Дата отримання (видачі) векселя 

Дебет 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

Дебет 

Кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68)

за ________________ 20__ р.

N запису 

Номер документа 

Найменування кредитора (підзвітна особа, назва організації) 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 68 з кредиту рахунків 14, 19, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74 

З кредиту рахунку 68 в дебет рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99 

Сальдо на кінець місяця 

Дата виникнення заборго-
ваності 

Дебет 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

Дебет 

Кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

за _________________ 20__ р.

N з/п 

Показник 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

17 "Відстрочені податкові активи" 

31 "Рахунки в банках" 

63 "Розрахунки з постачаль-
никами та підряд-
никами" 

15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші опера-
ційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загально-
виробничі витрати", 92 "Адміністра-
тивні витрати", 93 "Витрати на збут" 

15, 23, 31, 39, 64, 68 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Розрахунки за податками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Податок на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Акцизний збір 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Податок на прибуток 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

Прибутковий податок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розрахунки за обов'язковими платежами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

Митні збори 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

Усього за субрахунком 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Податкові зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

З податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

З акцизного збору 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Усього за субрахунком 643 "Податкові зобов'язання" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Податковий кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

З податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

З акцизного збору 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Усього за субрахунком 644 "Податковий кредит" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


_________________________
        Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 4 за _________________ 20__ р.
за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

10 "Основні засоби" 

11 "Інші необо-
ротні матері-
альні активи" 

12 "Немате-
ріальні активи" 

13 "Знос необо-
ротних активів" 

19 "Негативний гудвіл" 

13 "Знос необоротних активів" 

  

  

  

х 

х 

  

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

х 

х 

х 

х 

  

  

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

х 

  

х 

  

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

  

х 

  

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

х 

х 

  

  

39 "Витрати майбутніх періодів" 

х 

  

х 

  

х 

  

42 "Додатковий капітал" 

  

  

  

  

х 

  

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

х 

х 

х 

х 

  

  

83 "Амортизація" 

х 

х 

х 

  

х 

  

10 

84 "Інші операційні витрати" 

  

  

  

х 

х 

  

11 

85 "Інші затрати" 

  

  

  

х 

х 

  

12 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

  

х 

  

13 

92 "Адміністративні витрати" 

х 

х 

х 

  

х 

  

14 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

х 

  

х 

  

15 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

  

  

х 

  

16 

97 "Інші витрати" 

  

  

  

  

х 

  

17 

99 "Надзвичайні витрати" 

  

  

  

  

х 

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

26 

Усього 

  

  

  

  

  

  

27 

Відмітки 

  

  

  

  

  

  


II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

15 "Капітальні інвестиції" 

18 "Інші необоротні активи" 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

10 "Основні засоби" 

х 

  

х 

х 

  

11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

х 

  

х 

х 

  

12 "Нематеріальні активи" 

  

  

х 

х 

  

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

  

х 

  

  

  

18 "Інші необоротні активи" 

х 

х 

х 

  

  

28 "Товари" 

х 

  

х 

х 

  

30 "Каса" 

  

  

х 

х 

  

31 "Рахунки в банках" 

  

  

  

  

  

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

  

х 

  

х 

  

10 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

х 

х 

  

11 

42 "Додатковий капітал" 

  

  

х 

  

  

12 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

х 

  

х 

х 

  

13 

50 "Довгострокові позики" 

  

  

х 

х 

  

14 

60 "Короткострокові позики" 

  

  

х 

х 

  

15 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

х 

  

х 

х 

  

16 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

  

х 

х 

х 

  

17 

84 "Інші операційні витрати" 

х 

  

х 

х 

  

18 

85 "Інші затрати" 

  

  

  

  

  

19 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

  

х 

х 

х 

  

20 

97 "Інші витрати" 

  

  

  

  

  

21 

99 "Надзвичайні витрати" 

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

27 

Усього 

  

  

  

  

  

28 

Відмітки 

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                                (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р. 

Головний бухгалтер _____________
                                                (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій

за _________________ 20__ р.

N запису 

Найменування показника 

У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Усього капіта-
льних інвес-
тицій з початку року (дебет рахунку 15) 

20 "Вироб-
ничі запаси" 

23 "Вироб-
ництво" 

31 "Рахунки в банках" 

63 "Розрахунки з постача-
льниками та підряд-
никами" 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

65 "Розрахунки за страху-
ванням" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73, 74 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

Капітальне будівництво (151): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. Підрядним способом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Будівельні роботи, включаючи монтаж металоконструкцій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Роботи з монтажу обладнання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Придбання обладнання, яке потребує монтажу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

Придбання обладнання, яке потребує монтажу, але призначене для постійного запасу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

Усього (сума рядків 1.1 - 1.9) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Господарським способом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.11 

Матеріали 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.12 

Заробітна плата робітників 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.13 

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.14 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.15 

Усього (сума рядків 1.11 - 1.14) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.16 

Усього за субрахунком 151 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Придбання (виготовлення) основних засобів (152) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Придбання (створення) нематеріальних активів (154) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Формування основного стада (155) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

Фінансова оренда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

ПДВ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Усього за відомістю 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 4.2 аналітичного обліку ________________ фінансових інвестицій

за _________________ 20__ р.

N запису 

Найменування показника 

У дебет рахунку _____ з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Усього фінансових інвестицій з початку року (дебет) 

31 "Рахунки в банках" 

46 "Неопла-
чений капітал" 

50 "Довго-
строкові позики" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи" 

14, 16, 18, 19, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 68 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

асоційовані підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

дочірні підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

спільну діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Інші фінансові інвестиції в: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

акції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

облігації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Поточні фінансові інвестиції: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

еквіваленти грошових коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

інші поточні фінансові інвестиції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів

за ______________ 20__ р.

Номер інвен-
тарної одиниці 

Вид, назва, коротка характеристика 

Місце використання, прізвище відповідальної особи 

Дата оприбут-
кування 

Первісна (переоцінена) вартість 

Сума зносу 

Термін корисного використання (місяців) 

Місячна норма амортизації 

Відомості про зміну (збільшення, зменшення) 

Вибуття 

Причина, дата 

Первісної вартості 

Зносу 

Дата, номер доку-
мента 

Сума 

Первісної (переоці-
неної) вартості 

Зносу 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


_________________________
        Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 4 за _________________ 20__ р.
за кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

I. З кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

10 "Основні засоби" 

11 "Інші необо-
ротні матері-
альні активи" 

12 "Немате-
ріальні активи" 

13 "Знос необо-
ротних активів" 

19 "Негативний гудвіл" 

13 "Знос необоротних активів" 

  

  

  

х 

х 

  

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

х 

х 

х 

х 

  

  

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

х 

  

х 

  

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

  

х 

  

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

х 

х 

  

  

39 "Витрати майбутніх періодів" 

х 

  

х 

  

х 

  

42 "Додатковий капітал" 

  

  

  

  

х 

  

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

х 

х 

х 

х 

  

  

83 "Амортизація" 

х 

х 

х 

  

х 

  

10 

84 "Інші операційні витрати" 

  

  

  

х 

х 

  

11 

85 "Інші затрати" 

  

  

  

х 

х 

  

12 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

  

х 

  

13 

92 "Адміністративні витрати" 

х 

х 

х 

  

х 

  

14 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

х 

  

х 

  

15 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

  

  

х 

  

16 

97 "Інші витрати" 

  

  

  

  

х 

  

17 

99 "Надзвичайні витрати" 

  

  

  

  

х 

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

26 

Усього 

  

  

  

  

  

  

27 

Відмітки 

  

  

  

  

  

  


II. З кредиту рахунків 14, 15, 18, 35 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

15 "Капітальні інвестиції" 

18 "Інші необоротні активи" 

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

10 "Основні засоби" 

х 

  

х 

х 

  

11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

х 

  

х 

х 

  

12 "Нематеріальні активи" 

  

  

х 

х 

  

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

  

х 

  

  

  

18 "Інші необоротні активи" 

х 

х 

х 

  

  

28 "Товари" 

х 

  

х 

х 

  

30 "Каса" 

  

  

х 

х 

  

31 "Рахунки в банках" 

  

  

  

  

  

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

  

х 

  

х 

  

10 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

х 

х 

  

11 

42 "Додатковий капітал" 

  

  

х 

  

  

12 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

х 

  

х 

х 

  

13 

50 "Довгострокові позики" 

  

  

х 

х 

  

14 

60 "Короткострокові позики" 

  

  

х 

х 

  

15 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

х 

  

х 

х 

  

16 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

  

х 

х 

х 

  

17 

84 "Інші операційні витрати" 

х 

  

х 

х 

  

18 

85 "Інші затрати" 

  

  

  

  

  

19 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

  

х 

х 

х 

  

20 

97 "Інші витрати" 

  

  

  

  

  

21 

99 "Надзвичайні витрати" 

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

27 

Усього 

  

  

  

  

  

28 

Відмітки 

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                                (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р. 

Головний бухгалтер _____________
                                                (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 4.1 аналітичного обліку капітальних інвестицій

за _________________ 20__ р.

N запису 

Найменування показника 

У дебет рахунку 15 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Усього капіта-
льних інвес-
тицій з початку року (дебет рахунку 15) 

20 "Вироб-
ничі запаси" 

23 "Вироб-
ництво" 

31 "Рахунки в банках" 

63 "Розрахунки з постача-
льниками та підряд-
никами" 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

65 "Розрахунки за страху-
ванням" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73, 74 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

Капітальне будівництво (151): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I. Підрядним способом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Будівельні роботи, включаючи монтаж металоконструкцій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Роботи з монтажу обладнання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

Придбання обладнання, яке потребує монтажу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

Придбання обладнання, яке потребує монтажу, але призначене для постійного запасу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

Усього (сума рядків 1.1 - 1.9) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Господарським способом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.11 

Матеріали 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.12 

Заробітна плата робітників 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.13 

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.14 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.15 

Усього (сума рядків 1.11 - 1.14) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.16 

Усього за субрахунком 151 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Придбання (виготовлення) основних засобів (152) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Придбання (створення) нематеріальних активів (154) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Формування основного стада (155) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

Фінансова оренда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

ПДВ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Усього за відомістю 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 4.2 аналітичного обліку ________________ фінансових інвестицій

за _________________ 20__ р.

N запису 

Найменування показника 

У дебет рахунку _____ з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Усього фінансових інвестицій з початку року (дебет) 

31 "Рахунки в банках" 

46 "Неопла-
чений капітал" 

50 "Довго-
строкові позики" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи" 

14, 16, 18, 19, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 68 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

асоційовані підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

дочірні підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

спільну діяльність 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Інші фінансові інвестиції в: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

акції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

облігації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Поточні фінансові інвестиції: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

еквіваленти грошових коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

інші поточні фінансові інвестиції 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів

за ______________ 20__ р.

Номер інвен-
тарної одиниці 

Вид, назва, коротка характеристика 

Місце використання, прізвище відповідальної особи 

Дата оприбут-
кування 

Первісна (переоцінена) вартість 

Сума зносу 

Термін корисного використання (місяців) 

Місячна норма амортизації 

Відомості про зміну (збільшення, зменшення) 

Вибуття 

Причина, дата 

Первісної вартості 

Зносу 

Дата, номер доку-
мента 

Сума 

Первісної (переоці-
неної) вартості 

Зносу 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


_________________________
        Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 5

за __________________ 20__ р. 

За кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

23 "Виробництво",

24 "Брак у виробництві",

25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

28 "Товари",

39 "Витрати майбутніх періодів",

65 "Розрахунки за страхуванням",

66 "Розрахунки з оплати праці",

класу 9 "Витрати діяльності".

I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 90 

N 92 

N 93 

N 94 

N 95 

N 96 

N 97 

N 98 

N 99 

10 

11 

12 

79 "Фінансові результати" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 

Усього 

  

  

  

  

  

2  

1 

Фінансові витрати 

  

  

  

  

  

  

1.1 

Відсотки за кредит 

  

  

  

  

  

  

1.2 

Інші фінансові витрати 

  

  

  

  

  

  

1.3 

Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати" 

  

  

  

  

  

  

2 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

  

  

  

  

  

  

3 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

  

3.1 

Собівартість реалізованих необоротних активів 

  

  

  

  

  

  

3.2 

Втрати від неопераційних курсових різниць 

  

  

  

  

  

  

3.3 

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 

  

  

  

  

  

  

3.4 

Списання необоротних активів 

  

  

  

  

  

  

3.5 

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Усього за рахунком 97 "Інші витрати" 

  

  

  

  

  

  

4 

98 "Податки на прибуток" 

  

  

  

  

  

  

5 

Усього 

  

  

  

  

  

  


III. Витрати діяльності

 

 

IV. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКУ 28 "ТОВАРИ"

Найменування 

Сальдо на початок місяця 

Обороти за місяць 

Сальдо на кінець місяця 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

281 "Товари на складі" 

  

х 

  

  

  

х 

282 "Товари в торгівлі" 

  

х 

  

  

  

х 

283 "Товари на комісії" 

  

х 

  

  

  

х 

284 "Тара під товарами" 

  

х 

  

  

  

х 

285 "Торгова націнка" 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

289 "Транспортно-заготівельні витрати" 

  

х 

  

  

  

х 

Усього за рахунком 28 

  

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець _______________
                            (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. 

  

Головний бухгалтер ____________________
                                                                   (підпис) 

  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


_________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 5 А

за ___________________ 20__ р.

За кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

23 "Виробництво",

24 "Брак у виробництві",

25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

28 "Товари",

39 "Витрати майбутніх періодів",

65 "Розрахунки за страхуванням",

66 "Розрахунки з оплати праці",

класу 8 "Витрати за елементами",

класу 9 "Витрати діяльності".

I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 90 

N 92 

N 93 

N 94 

N 95 

N 96 

N 97 

N 98 

N 99 

10 

11 

12 

79 "Фінансові результати" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 

Усього 

  

  

  

  

  

1 

Фінансові витрати 

  

  

  

  

  

  

1.1 

Відсотки за кредит 

  

  

  

  

  

  

1.2 

Інші фінансові витрати 

  

  

  

  

  

  

1.3 

Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати" 

  

  

  

  

  

  

2 

96 "Втрати від участі в капіталі" 

  

  

  

  

  

  

3 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

  

3.1 

Собівартість реалізованих необоротних активів 

  

  

  

  

  

  

3.2 

Втрати від неопераційних курсових різниць 

  

  

  

  

  

  

3.3 

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 

  

  

  

  

  

  

3.4 

Списання необоротних активів 

  

  

  

  

  

  

3.5 

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Усього за рахунком 97 "Інші витрати" 

  

  

  

  

  

  

4 

98 "Податки на прибуток" 

  

  

  

  

  

  

5 

Усього 

  

  

  

  

  

  


III А. Витрати діяльності

 

 

III Б. Витрати за елементами

 

 

IV. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКА 28 "ТОВАРИ"

Найменування

Сальдо на початок місяця 

Обороти за місяць 

Сальдо на кінець місяця 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

281 "Товари на складі" 

  

х 

  

  

  

х 

282 "Товари в торгівлі" 

  

х 

  

  

  

х 

283 "Товари на комісії" 

  

х 

  

  

  

х 

284 "Тара під товарами" 

  

х 

  

  

  

х 

285 "Торгова націнка" 

х 

  

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

289 "Транспортно-заготівельні витрати" 

  

х 

  

  

  

х 

Усього за рахунком 28 

  

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. 

Виконавець _______________
                               (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. 

  

Головний бухгалтер ____________________
                                                                   (підпис) 

  


ВІДОМІСТЬ 5.1 аналітичного обліку запасів за рахунком N ____________

за ___________________ 20__ р.

N з/п 

Показники 

N кореспон-
дуючого рахунку 

N однорідної групи (виду) 

N складу (матеріально відповідальна особа) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

Залишок на початок місяця 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надходження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Усього надійшло 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат 

21 

Видаток 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51 

Усього видатку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52 

Залишок на кінець місяця 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


N з/п 

N однорідної групи (виду) 

Усього за обліковими цінами 

Сума транспортно-
заготівельних витрат 

Усього за фактичною собівартістю 

N складу (матеріально відповідальна особа) 

  

  

  

  

  

  

  

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                            (підпис) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


_________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 6
за кредитом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі", 79 "Фінансові результати"

за ________________ 20__ р.

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 70 

N 71 

N 72 

N 73 

N 74 

N 75 

N 76 

N 79 

10 

11 

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" 

  

  

х  

  

  

х 

х 

х 

  

30 "Каса" 

  

  

х  

  

  

  

  

х 

  

31 "Рахунки в банках" 

  

  

х  

  

  

  

  

х 

  

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

х 

х 

х  

  

  

х 

х 

х  

  

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 

  

  

х  

х 

х 

х 

  

х  

  

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

х  

  

  

  

х 

х  

  

66 "Розрахунки з оплати праці" 

  

  

х  

х 

х 

х  

х 

х  

  

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

х  

  

  

х  

х 

х  

  

69 "Доходи майбутніх періодів" 

  

х 

х  

х 

  

  

х 

х  

  

10 

70 "Доходи від реалізації" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

  

  

  

11 

71 "Інший операційний дохід" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

х 

  

  

12 

73 "Інші фінансові доходи" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

х 

  

  

13 

74 "Інші доходи" 

х 

х 

х  

х 

х 

х  

х 

  

  

14 

10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 76, 97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


II. Аналітичні дані про доходи

N
з/п 

Стаття доходів 

Сума 

за поточний місяць 

за період з початку звітного року 

1 

Усього інших операційних доходів 

  

  

  

з них: 

  

  

1.1 

операційна оренда активів 

  

  

1.2 

операційна курсова різниця 

  

  

1.3 

реалізація інших оборотних активів 

  

  

1.4 

штрафи, пені, неустойки 

  

  

1.5 

доходи від експлуатації об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 

  

  

2 

Усього доходів від участі в капіталі за фінансовими інвестиціями 

  

  

  

з них: 

  

  

2.1 

в асоційовані підприємства 

  

  

2.2 

в дочірні підприємства 

  

  

2.3 

в спільні підприємства 

  

  

3 

Усього інших фінансових доходів 

  

  

3.1 

з них: дивіденди 

  

  

3.2 

проценти 

  

  

3.3 

фінансова оренда активів 

  

  

3.4 

інші фінансові доходи 

  

  

4 

Усього інших доходів 

  

  

  

з них від: 

  

  

4.1 

реалізації фінансових інвестицій 

  

  

4.2 

реалізації необоротних активів 

  

  

4.3 

реалізації майнових комплексів 

  

  

4.4 

неопераційної курсової різниці 

  

  

4.5 

безоплатного одержання активів 

  

  

4.6 

списання необоротних активів 

  

  

4.7 

інші доходи 

  

  

5 

Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) за бартерними контрактами 

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. 

Виконавець _______________
                               (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. 

  

Головний бухгалтер ____________________
                                                                   (підпис) 

  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


_________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 7
за кредитом рахунків 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 49 "Страхові резерви"

за _______________ 20__ р.

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 40 

N 41 

N 42 

N 43 

N 44 

N 45 

N 46 

N 47 

N 48 

N 49 

10 

11 

12 

13 

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

  

  

х 

  

20 "Виробничі запаси" 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

х 

  

х 

  

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

40 "Статутний капітал" 

х 

  

х 

х 

х 

  

  

х 

х 

х 

  

41 "Пайовий капітал" 

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

42 "Додатковий капітал" 

  

  

х 

  

  

  

  

х 

х 

х 

  

43 "Резервний капітал" 

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

  

  

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

10 

46 "Неоплачений капітал" 

  

х 

  

х 

х 

  

х 

х 

х 

х 

  

11 

48 "Цільове фінансування і цільові надходження" 

х 

х 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

12 

49 "Страхові резерви" 

х  

х  

х  

х  

х  

х  

х  

х  

х  

  

  

13 

50 "Довгострокові позики" 

х 

  

х 

х 

х 

х 

  

х 

  

х 

  

14 

51 "Довгострокові векселі видані" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

15 

52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

16 

67 "Розрахунки з учасниками" 

  

  

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

  

17 

10, 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 79, 81, 82, 84, 91, 92, 93, 94 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. 

Виконавець _______________
                               (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. 

  

Головний бухгалтер ____________________
                                                                   (підпис) 

  


ВІДОМІСТЬ 7.1 аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"

за __________________ 20__ р.

N з/п 

Субрахунки 

Сальдо на початок місяця 

У дебет рахунку 42 з кредиту рахунків 

Усього за дебе-
том 

З кредиту рахунку 42 у дебет рахунків 

Усього за креди-
том 

Сальдо на кінець місяця 

Усього з початку року 

10 "Основні засоби" 

13 "Знос необо-
ротних активів" 

44 "Нероз-
поділені прибутки (непо-
криті збитки)" 

11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 74 

10 "Основні засоби" 

30 "Каса" 

31 "Раху-
нки в банках" 

11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 48 

Дебет 

Кре-
дит 

Дебет 

Кре-
дит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дебет 

Кре-
дит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

421 "Емісійний дохід" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

422 "Інший вкладений капітал" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

423 "Дооцінка активів"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Дооцінка основних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Уцінка основних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Дооцінка незавершеного будівництва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Уцінка незавершеного будівництва 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Дооцінка нематеріальних активів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Уцінка нематеріальних активів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Усього за субрахунком 423 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

424 "Безоплатно одержані необоротні активи" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

425 "Інший додатковий капітал" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 7.2 аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

за ________________ 20__ р.

N з/п 

Субрахунки 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 44 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку 44 в дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

Усього з початку року 

40 "Статут-
ний капітал" 

43 "Резерв-
ний капітал" 

79 "Фінан-
сові резуль-
тати" 

41, 44, 67 

41 "Пайо-
вий капі-
тал" 

42 "Додат-
ковий капі-
тал" 

43 "Резерв-
ний капі-
тал" 

44 "Нерозпо-
ділені прибутки (непок-
риті збитки)" 

79 "Фінан-
сові резуль-
тати" 

Дебет 

Кре-
дит 

Дебет 

Кре-
дит 

  

  

  

Дебет 

Кре-
дит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

441 "Прибуток нерозподілений" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

442 "Непокриті збитки" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Виплати власникам нараховані (дивіденди) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Відрахування до резервного капіталу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Інше використання прибутку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.12 

Усього за субрахунком 443 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис) 


ВІДОМІСТЬ 7.3 аналітичних даних рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

за __________________ 20__ р.

N з/п 

Показники 

Сальдо місяця 

В дебет рахунку 47 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

Усього за креди-
том 

Сальдо на кінець місяця 

Усього з початку року 

31 "Раху-
нки в банках" 

65 "Розра-
хунки за страху-
ванням" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

20, 23, 24, 25, 63, 68, 71 

Дебет 

Кредит 

Використано (дебет) 

Нараховано (кредит) 

Дебет 

Кре-
дит 

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

471 "Забезпечення виплат відпусток" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

472 "Додаткове пенсійне забезпечення" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

474 "Забезпечення інших витрат і платежів" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.8 

Усього за субрахунком 474 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис) 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 


ВІДОМІСТЬ 8
позабалансового обліку ____________________

за 20__ р.

N з/п 

Назва об'єкта позабалансового обліку 

Надходження
(одержано, надано, отримано тощо) 

Вибуття
(використано, списано, повернуто, сплачено тощо) 

Кіль-
кість 

Ціна 

Сума 

Підстава (номер, дата і найме-
нування документа) 

Кіль-
кість 

Сума 

Підстава (номер, дата і найме-
нування документа) 

Кіль-
кість 

Сума 

Підстава (номер, дата і найме-
нування доку-
мента) 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                              (підпис) 


ГОЛОВНА КНИГА

РАХУНОК _________________________
номер і назва рахунку

Місяці 

ОБОРОТИ ЗА ДЕБЕТОМ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

З кредиту рахунку N ____
за Жур-
налом
N ____ 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Горизонтальне продовження
ГОЛОВНОЇ КНИГИ

Місяці 

ОБОРОТИ ЗА ДЕБЕТОМ 

Обороти за кредитом разом 

ЗАЛИШОК 

Місяці 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

З кредиту рахунку N _____
за Жур-
налом
N _____ 

РАЗОМ 

Дебет 

Кредит 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


РЕЄСТР ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

за _______________ 20__ р.

Поряд-
ковий N (табель-
ний N) 

Найме-
нування цеху (відділу) 

Номер платіжної відомості

Прізвище, ім'я та по батькові 

Дата виник-
нення заборго-
ваності 

Сума невиданої заробітної плати 

Відмітка про сплату (перерахування, списання, перенесення) 

Дата 

N доку-
мента 

Сума 

Підпис вико-
навця 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  


Касир _______________________
                                        (підпис) 

Виконавець ______________________
                                                     (підпис) 

Головний бухгалтер ___________
                                                       (підпис) 

  

"___" __________________ 20__ р. 

  


БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
до Журналу _____ за _______________ 20__ р.

N з/п 

Зміст операції 

Дебет 

Кредит 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Виконавець ___________________
                                               (підпис) 

Головний бухгалтер _________________
                                                                (підпис) 

"___" __________________ 20__ р. 

  


АРКУШ-РОЗШИФРОВКА
за дебетом рахунку _________________

N доку-
мента 

Дебет рахунків (субрахунків, статей) 

Кредит рахунків 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                                  (підпис) 


 

Вернуться на страницу - Общие вопросы по бухгалтерскому учету

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)