Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Образец договора на аудиторские услуги

Версия для печати

Договір №
про надання аудиторських послуг

м. Київ                                                                                              «      »  _____________ 2009 року

Суб¢єкт підприємницької діяльності Сенюта Віктор Михайлович, іменований надалі «АУДИТОР», що діє на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 3123 від 30.01.2003 р., подовженого до 13.12.2012 р. рішенням АПУ від 13.12.2007 р. № 185/5 з одного боку, і ___________________________________________________, іменований у подальшому «ЗАМОВНИК», в особі __________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Предметом цього Договору є: __________________________________________________

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
2.1. За виконану роботу (надані послуги) ЗАМОВНИК сплачує АУДИТОРУ кошти в сумі: _______________________________

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ.
3.1. Характер і обсяг виконуваних робіт, а також перелік документів, які готує АУДИТОР, визначається в п. 1.1. цього Договору й особливих умов.
3.2. По завершенню робіт АУДИТОР надає ЗАМОВНИКУ акт виконаних робіт з комплектом документів, передбачених п. 1.1. цього Договору.
3.3. У випадку, коли виконана робота не відповідає умовам укладеного договору, ЗАМОВНИК у триденний термін має право надати мотивовану відмову від прийому виконаних робіт із проектом двохстороннього акту з вказівкою необхідних доопрацювань. Терміни доопрацювань визначаються за погодженням сторін.
3.4. Якщо у встановлений термін АУДИТОР не одержить підписаний акт виконаних робіт або мотивовану відмову, робота рахується прийнятою з виконанням усіх умов договору в день надання акту. Акт без підпису ЗАМОВНИКА може бути пред'явлений до сплати при наявності запису: «Зауваження від ЗАМОВНИКА у встановлений для приймання виконаної роботи термін не надійшли», зробленого АУДИТОРОМ.
3.5. Якщо в процесі роботи з'ясується її недоцільність, то питання про її продовження, припинення і розрахунки вирішується за згодою сторін на основі двохстороннього акту, що є невід'ємною частиною цього договору.

4. ОБОВ΄ЯЗКИ АУДИТОРА.
4.1. Протягом трьох робочих днів після надходження авансу в розмірі ____________________________________ на розрахунковий рахунок АУДИТОРА, останній зобов'язаний приступити до надання послуг ЗАМОВНИКУ, передбачених цим Договором.
4.2. Зберігати в таємниці інформацію, пов'язану з роботою ЗАМОВНИКА й отриману при проведенні аудиту або наданні консультаційних послуг.
4.3. Інформувати ЗАМОВНИКА про виявлені під час проведення аудиту або надання консультаційних послуг про недоліки ведення бухгалтерського обліку і звітності.

5. ОБОВ΄ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.
5.1. Надати інформацію, необхідну АУДИТОРУ для виконання своїх обов΄язків.
5.2. Створити АУДИТОРУ необхідні для роботи умови.
5.3. За вимогою АУДИТОРА надавати необхідні пояснення.
5.4. Провести повний розрахунок з Аудитором відповідно до п. 3.2. - 3.4.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ.
6.1. Цей Договір набирає сили з моменту підписання його обома сторонами і діє до «____»_____________ 2009 року.
6.2. Цей Договір може бути розірваний достроково.
6.2.1. По взаємній згоді сторін.
6.2.2. З ініціативи однієї зі сторін. У цьому випадку сторона-ініціатор розірвання договору відшкодовує іншій стороні понесені нею в зв'язку з виконанням цього Договору витрати.
6.2.3. При невиконанні вимог, передбачених пп. 5.1. - 5.3. цього Договору сума оплати, зроблена ЗАМОВНИКОМ, поверненню не підлягає.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ.
7.1. Цей Договір оформлений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Перший примірник знаходиться в ЗАМОВНИКА, другий - в АУДИТОРА.
7.2. Суперечки, що виникають між сторонами в процесі виконання цього Договору, вирішуються судом.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

___________________________________ 

 

 

Вернуться на страницу "Аудиторские услуги"

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)