Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Положение (стандарт) бухгалтерского учета 22 "Вплив інфляції" Приказ Минфина Украины № 147 Версия 2002-02-28

Версия для печати

Положення

(стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 28 лютого 2002 р. № 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 березня 2002 р. № 269/6557

 

Загальні положення

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" [далі - Положення (стандарт) 22] визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ), які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Індекс інфляції - індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Коефіцієнт коригування - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Кумулятивний приріст інфляції - добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті - різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності підприємства за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визнається балансовою вартістю відповідних активів, власного капіталу і зобов'язань звітного року, якщо значення кумулятивного приросту інфляції не перевищує 90 відсотків.

 

Коригування показників балансу

5. Монетарні активи та монетарні зобов'язання, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються.

6. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

7. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов'язання і власного капіталу.

8. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує таку суму.

9. Якщо підприємство придбало активи на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, унаслідок чого суму відсотків визначити неможливо, вартість таких активів коригується із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

10. На початок першого звітного року, в якому застосовується Положення (стандарт) 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

11. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 5 - 10 Положення (стандарту) 22.

 

Коригування показників звіту про фінансові результати

12. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов'язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов'язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

13. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг) і собівартості придбаних товарів.

Скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

14. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому звіті про фінансові результати у вписуваному рядку 165 "Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті".

15. Відстрочене податкове зобов'язання та/або відстрочений податковий актив, що виникають унаслідок коригування фінансової звітності, наводяться у скоригованій фінансовій звітності згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

16. Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосуванням Положення (стандарту) 22.

17. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 12-16 Положення (стандарту) 22.

 

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

18. Скориговані показники розділу І звіту про рух грошових коштів (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій) визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати. Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток, надходження (видатку) грошових коштів унаслідок надзвичайних подій, коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

19. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов'язаної з рухом таких грошових коштів.

20. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 18-19 Положення (стандарту) 22.

 

Коригування показників звіту про власний капітал

21. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6-10 Положення (стандарту) 22.

 

Консолідація скоригованих фінансових звітів

22. Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 Положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

23. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

 

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

а) факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням Положення (стандарту) 22;

б) суму коригування амортизації основних засобів;

в) розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів;

г) індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

25. Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до Положення (стандарту) 22.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері

В.М. Пархоменко

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

 

Приклад коригування фінансової звітності

 

Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня 2_ _2 року

Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7%

 

Індекси інфляції

Період

Значення

1

2

Початок року

100,0

Кінець року

119,2

Середній за рік

101,5*

На дату формування статутного капіталу

100,0

На дату придбання основних засобів

108,4

На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату балансу

107,5

На дату придбання фінансових інвестицій

108,6

На дату реалізації фінансових інвестицій

114,5

На дату отримання відсотків

111,3

-------------

* Розраховано як середнє геометричне місячних індексів:

12√1,015 ∙ 1,01 ∙ 1,01 ∙ 1,023 ∙ 1,024 ∙ 1,001 ∙ 0,99 ∙ 1,01 ∙ 1,014 ∙ 1,011 ∙ 1,029 ∙ 1,041 = 101,5%.

 

Коригування балансу на 31.12. 2_ _2 (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Балансова сума до коригу-вання

Коефіцієнт коригування

Скоригована вартість

1

2

3

4

5

Актив

Основні засоби:

  залишкова вартість

030

320

-

352

  первісна вартість

031

400

119,2/108,4

440

  знос

032

80

119,2/108,4

88

Товари

140

50

119,2/107,5

55

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – чиста реалізаційна вартість

160

200

-

200

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

30

-

30

Баланс

280

600

-

637

Пасив

 

 

 

 

Статутний капітал

300

260

119,2/100

310

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

300

-

287

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

40

-

40

Баланс

640

600

-

637

------------------

Примітка. Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО. Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

 

Коригування звіту про фінансові результати за 2 _ _2 р. (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Сума до коригуван-ня

Коефіцієнт коригування

Скоригована вартість

1

2

3

4

5

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1200

119,2/101,5

1409

Податок на додану вартість

015

200

119,2/101,5

235

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

1000

-

1174

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

350

-

415*

Валовий прибуток

050

650

-

759

Адміністративні витрати (в т.ч. амортизація 5 тис. грн.)

070

30

-

35**

Витрати на збут (в т.ч. амортизація 75 тис. грн.)

080

170

-

194***

Інші операційні витрати

090

50

119,2/101,5

59

Прибуток від операційної діяльності

100

400

-

471

Інші фінансові доходи

120

35

119,2/111,3

37

Інші доходи****

130

240

119,2/114,5

250

Інші витрати****

160

215

119,2/108,6

236

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

47

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

170

460

-

475

Податок на прибуток

180

160

119,2/101,5

188

Прибуток від звичайної діяльності

190

300

-

287

----------

*(400 ∙ 119,2/101,5) - (50 ∙ 119,2/107,5) =  415.

**(5 ∙ 119,2/108,4) + (25 ∙ 119,2/101,5) = 35.

*** (75 ∙ 119,2/108,4) + (95 ∙ 119,2/101,5) = 194.

****Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій.

 

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2_ _2 р. (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Надходження

Видаток

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Сума до кори-гування

Коефі-цієнт коригу-вання

Ско-риго-вана сума

Сума до кори-гуван-ня

Коефі-цієнт кори-гування

Ско-ри-гована сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

460

-

522*

-

-

-

Коригування на амортизацію необоротних активів

020

80

-

88

-

-

-

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

-

-

60**

-

51***

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

480

-

559

-

-

-

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

-

-

-

250

-

255

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

100

40

-

40

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

120

270

-

344

-

-

-

Сплачені податки на прибуток

140

-

-

-

160

-

188

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

110

-

156

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація фінансових інвестицій

180

240

119,2/ 114,5

250

-

-

-

Отримані відсотки

210

35

-

37

-

-

-

Придбання: фінансових інвестицій

240

-

-

-

215

119,2/ 108,6

236

необоротних активів

250

-

-

-

400

119,2/ 108,4

440

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

-

-

340

-

389

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Надходження власного капіталу

310

260

119,2/ 100,0

310

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

260

-

310

-

-

-

Чистий рух коштів за звітний період

400

30

-

77

-

-

-

Залишок коштів на початок року

410

-

-

-

-

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

30

-

77

-

-

-

*471 + 37 + 250 - 23б6 = 522.

**35 + 240 - 215 = 60.

***37 + 250 - 236 = 51.

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77 - 30 = 47.

 

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2_ _2 р. (тис. грн.)

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Нерозподілений прибуток

Сума до коригування

Скориго-вана

сума

Сума до коригування

Скоригована сума

1

2

3

4

5

6

Залишок на початок року

010

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

050

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

300

287

Внески учасників

180

260

310

-

-

Разом змін у капіталі

290

260

310

300

287

Залишок на кінець року

300

260

310

300

287

 

 

Вернуться на страницу - Стандарты бухгалтерского учета Украины

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)