Главная Услуги Бланки Консультации Справочники

Общее

Семейная бухгалтерская фирма

ЧП "Запад-сервис плюс"

Директор

Константин Матусевич

063 247-01-18

067 825-34-53

vs100.buh@gmail.com

Звоните прямо сейчас

Я действительно решаю Ваши проблемы

 

Услуги

Бухгалтерские услуги

Запуск бухгалтерского и налогового учета (для только созданных бизнесов и стартапов)

Кадровый учет и расчет заработной платы

Аудиторские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Регистрация предприятий

 

Бланки отчетов

Бланки договоров

Консультации

Справочники

Умные приказы

Программное обеспечение

 

Правовая информация о сайте

Полезные ссылки

 

О группе компаний

Ассоциация

Бухгалтерская служба

Аудиторская служба

Адвокатское бюро

 

Контакты


Информация для души

Украина

Юмор

 

Вход для клиентов

Логин:
Пароль:

Положение (стандарт) бухгалтерского учета 10 "Дебіторська заборгованість" Приказ Минфина Украины № 237 Версия 2006-12-19

Версия для печати

ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 10

"ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ"

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 8 жовтня 1999 р. № 237

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 жовтня 1999 р. № 725/4018

 

[В текст внесено зміни та доповнення Наказами Міністерства фінансів України від 30 листопада 2000 р. № 304, від 23 травня 2003 р. № 363, від 22 листопада 2004 р. № 731, від 19 грудня 2006 р. № 1213]

 

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).

3. Це Положення (стандарт) застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

4. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давності.

Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

[В абзаці сьомому пункту 4 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

[В абзаці восьмому пункту 4 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

 

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості

5. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

6. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування.

[Пункт 6 доповнено другим реченням згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 304 від 30.11.2000 р.]

7. Поточна дебіторська заборгованість заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

[У перше речення пункту 7 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

8. Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

- застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

- застосування коефіцієнта сумнівності.

За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами:

- визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;

- класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;

- визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

[Пункт 8 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 1213 від 19.12.2006 р.]

9. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи (приклад визначення величини резерву сумнівних боргів наведено в додатку до цього Положення (стандарту).

[У пункт 9 внесено зміни згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 304 від 30.11.2000р.]

[У пункті 9 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

10. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

11. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість послуги списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

[Пункт 11 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

[У пункт 11 внесено доповнення згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 304 від 30.11.2000 р.]

[У пункті 11 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

12. Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

[Абзац перший пункту 12 викладено у новій редакції згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

[Пункт 12 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 304 від 30.11.2000 р.]

 

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у примітках до фінансової звітності

13. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

13.1. Перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості.

13.2. Перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов'язаних сторін, з виділенням внутрішньо групового сальдо дебіторської заборгованості.

13.3. Склад і суми статті балансу "Інша дебіторська заборгованість".

13.4. Метод визначення величини резерву сумнівних боргів.

13.5. Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за строками непогашення.

13.6. Залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання у звітному році.

[Пункт 13 доповнено підпунктом 13.6 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

Начальник Управління методології

бухгалтерського обліку

В.М. Пархоменко

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

10 "Дебіторська заборгованість"

Приклад 1

ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

[Приклад вважається прикладом 1 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31 грудня 2000 року підприємство для спостереження обрало період за останні півроку (липень - грудень 2000 року).

Місяць

Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості * (грн.)

Сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього місяця* (грн.)

1 група

2 група

3 група

1 група

2 група

3 група

1

2

3

4

5

6

7

Липень

600

800

950

20000

18000

17000

Серпень

-

400

700

22000

12000

14000

Вересень

750

500

-

15000

13000

14500

Жовтень

300

-

770

16000

12000

11000

Листопад

-

650

-

18000

11500

13000

Грудень

550

850

1400

17000

14000

16000

РАЗОМ

2200

3200

3820

Х

Х

Х

[У таблиці прикладу 1 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

------------

* Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості може визначатися за такою формулою:

Кс = (S Бзн : Дзн) : i,

де S - це сумма.

де Бзн - фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи за н-ний місяць обраного для спостереження періоду;

[В абзаці прикладу 1 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

Дзн - дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець н-ного місяця обраного для спостереження періоду;

[В абзаці прикладу 1 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

i - кількість місяців в обраному для спостереження періоді.

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:

першої - (600 : 20000 + 750 : 15000 + 300 : 16000 + 550 : 17000) : 6 = 0,022 (2,2%);

другої - (800 : 18000 + 400 : 12000 + 500 : 13000 + 650 : 11500 + 850 : 14000) : 6 = 0,039 (3,9%);

третьої - (950 : 17000 + 700 : 14000 + 770 : 11000 + 1400 : 16000) : 6 = 0,044 (4,4%).

Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду поточного року має становити:

17000 • 0,022 + 14000 • 0,039 + 16000 • 0,044 = 1624.

[Приклад 1 доповнено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

 

Приклад 2

Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість на 31 грудня 2003 року становить 966000 грн., з наступним розподілом за строками її непогашення:

[В абзаці прикладу 2 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

1-ша група - 700000;

2-га група - 240000;

3-тя група - 26000.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2003 року становить 3020 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості на 31 грудня 2003 року підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

Дата балансу

Сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи* (грн.)

Заборгованість, що визнана безнадійною в наступному році, у складі сальдо дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець попереднього року

 

Група 1

Група 2

Група 3

Група 1

Група 2

Група 3

1

2

3

4

5

6

7

31.12.2000

2000000

50000

5000

1000

800

1000

31.12.2001

4000000

70000

3000

2000

200

590

31.12.2002

6000000

100000

7000

3000

1000

1410

Разом

12000000

220000

15000

6000

2000

3000

[У таблиці прикладу 2 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

-----------

* Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості та періоди спостереження.

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості визначається за такою формулою:

Кс = (S Бзн : S Дзн),

де S -знак суми,

Бзн - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи в складі дебіторської заборгованості цієї групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді;

[В абзаці прикладу 2 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

Дзн - дебіторська заборгованість відповідної групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді.

[В абзаці прикладу 2 деякі слова виключено згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 731 від 22.11.2004 р.]

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:

групи 1 - 6000 : 1200000 = 0,005;

групи 2 - 2000 : 220000 = 0,009;

групи 3 - 3000 : 15000 = 0,2.

Величина резерву сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року має становити:

700000 х 0,005 + 240000 х 0,009 + 26000 х 0,2 = 10860.

З урахуванням залишку резерву сумнівних боргів слід донарахувати ще 7840 грн. (10860 - 3020) з уключенням до витрат грудня 2003 року.

[Додаток доповнено Прикладом 2 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

 

Приклад 3

Підприємство визначає величину сумнівних боргів, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.

За 2003 рік чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати становить 18000000 грн.

Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2003 року становить 1000 грн.

Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

Рік

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати

Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною

1

2

3

2000

8000000

5000

2001

10000000

7000

2002

15000000

9000

Разом

33000000

21000

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості становить 0,0006 (21000 : 33000000).

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2003 рік становить 10800 (18000000 х 0,0006).

Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року становить 11800 (10800 + 1000).

[Додаток доповнено Прикладом 3 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

Приклад 4

Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі платоспроможності окремих дебіторів.

На 31 грудня 2003 року в складі статті "Векселі одержані" відображено вексель, виданий векселедавцем 5 березня 2003 року, на суму 10000 грн. за реалізовані основні засоби. Підприємству стала відома інформація про порушення судом справи про банкрутство векселедавця. На підставі цієї інформації погашення векселя є сумнівним. Величина сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року за статтею "Векселі одержані" має бути визнана в сумі 10000 грн., на таку саму суму створюється резерв з уключенням до витрат грудня 2003 року.

[Додаток доповнено Прикладом 4 згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 363 від 23.05.2003 р.]

 

 

Вернуться на страницу - Стандарты бухгалтерского учета Украины

 

© Группа компаний VS
Создание сайта: КЛЯКСА incorporated;)