З 1 січня 2010 року підвищено розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Важливим інститутом права соціального забезпечення є державна допомога сім'ям з дітьми, суть якої полягає передусім у поліпшенні матеріального становища сімей з дітьми та створенні найсприятливіших умов для розвитку підростаючого покоління.

У процесі реформування сфери соціального забезпечення динамічно розвивається і відповідне законодавство, з'являються нові види державної допомоги, змінюються порядок призначення та терміни виплати допомоги, підвищується її розмір.

В Україні останнім часом велика увага з боку держави приділяється законодавчій підтримці сімей з дітьми, до якої належить Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII (за текстом – Закон № 2811-XII).

Цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

Громадяни України, в сім'ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених Законом № 2811-XII та іншими законами України.

Відповідно до Закону № 2811-XII призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

при народженні дитини;

при усиновленні дитини;

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей одиноким матерям.

Зупинимося на допомозі, яка надається державою з метою матеріальної підтримки сім'ї під час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Право на допомогу має один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб – суб'єктів підприємницької діяльності (56 календарних днів після пологів, а при ускладнених пологах – 70 календарних днів), а для працюючих осіб – з дня настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення.

З метою забезпечення прав на соціальні стандарти з 01.01.2010 р. максимальний розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку підвищено до розміру прожиткового мінімуму.

Тобто тепер допомога виплачуватиметься у розмірі, що дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму (744 грн.), встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 130 грн. (мінімальний розмір допомоги).

Слід зауважити, що у 2009 р. максимальний розмір зазначеного виду державної допомоги становив 75 % прожиткового мінімуму (з 1 січня 2009 р. – 501,75 грн., з 1 листопада 2009 р. – 558 грн.).

Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до органу праці та соціального захисту населення разом із заявою подається копія свідоцтва про народження дитини.

Залежно від статусу заявника надаються:

копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки – для працюючих осіб;

копія трудової книжки – для непрацюючих осіб;

довідка з місця навчання – для осіб, які навчаються;

довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться, – для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця – для суб'єкта підприємницької діяльності.

Усиновлювачі та опікуни подають також копію рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї).

До складу сім'ї особи, що звернулася за призначенням допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та діти, які перебувають під опікою зазначених осіб, віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації місця проживання; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I і II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім'ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога.

Сукупний дохід сім'ї визначається відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Мінпраці та соціальної політики України, Мінфіну України, Мінекономіки України, Держкомітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Держкомстату України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370.

До сукупного доходу сімей (одержувачів) входять: нарахована заробітна плата, стипендії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 грн., другої дитини – 4840 грн., третьої та наступної дитини – 5000 грн., частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово в сумі 4800 грн.) тощо.

Слід зауважити, що при зверненні за призначенням декількох видів допомоги, розмір яких визначається з урахуванням сукупного доходу, до сукупного доходу сім'ї входять розміри призначених на дату звернення зазначених видів допомоги, крім допомоги, для призначення якої обчислюється сукупний дохід.

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначено допомогу, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Розглянемо приклади.

Приклад 1 

У січні 2010 р. жінка звернулася за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї. Сім'я складається з трьох осіб: жінка, чоловік та дитина (3 місяці). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримала допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами у розмірі 700 грн. та за 2 місяці допомогу при народженні дитини у розмірі 620 грн. щомісяця. Чоловік-студент отримує стипендію у розмірі 500 грн. щомісяця. 


Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї:

1. Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців у розрахунку на одну особу:

(700 грн. + 620 грн. х 2 міс. + 500 грн. х 6 міс.) : 6 міс. : 3 особи = 274,44 грн.

2. Визначаємо розмір допомоги для сім'ї:

744 грн. – 274,44 грн. = 469,55 грн.

Отже, сім'я впродовж 6 місяців отримуватиме щомісяця 469,55 грн.

Приклад 2 

У січні 2010 р. жінка звернулася за перерахунком розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї. Сім'я складається з чотирьох осіб: жінка, чоловік та їх двоє дітей (6 років та 2,5 роки). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує мінімальний розмір допомоги 130 грн. щомісяця, чоловік отримує заробітну плату 1000 грн. 


Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї:

1. Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців у розрахунку на одну особу:

(1000 грн. х 6 міс.) : 6 міс. : 4 особи = 250 грн.

2. Визначаємо розмір допомоги для сім'ї:

744 грн. – 250 грн. = 494 грн.

Отже, сім'я впродовж 6 місяців отримуватиме щомісяця 494 грн.

Приклад 3 

У січні 2010 р. жінка звернулася за перерахунком розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї. Сім'я складається з двох осіб: одинока мати й дитина (2 роки). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує у мінімальному розмірі допомогу на дитину одинокій матері (за період з липня по жовтень 2009 р. у розмірі 167,10 грн. щомісяця, у листопаді та грудні 2009 р. – 189,60 грн. щомісяця) та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням сукупного доходу сім'ї (за період з липня по жовтень 2009 р. – 334,65 грн. щомісяця, у листопаді та грудні 2009 р. – 390,90 грн. щомісяця). 


Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї:

1. Оскільки при розрахунку розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до сукупного доходу сім'ї враховуватиметься лише допомога на дитину одинокій матері, середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців у розрахунку на одну особу становитиме:

(167,10 грн. х 4 міс. + 189,60 грн. х 2 міс.) : 6 міс. : 2 особи = 87,30 грн.

2. Визначаємо розмір допомоги для сім'ї:

744 грн. – 87,30 грн. = 656,7 грн.

Отже, сім'я впродовж 6 місяців отримуватиме щомісяця 656,7 грн.

Одночасно жінка щомісяця отримуватиме допомогу на дитину одинокій матері – 189,60 грн.

Приклад 4 

У січні 2010 р. жінка звертається за перерахунком розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї. Сім'я складається з п'яти осіб: жінка, чоловік та їх троє дітей (8 років, 5 років та 2,5 роки). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням сукупного доходу сім'ї (за період з липня по жовтень 2009 р. – 201,75 грн. щомісяця, у листопаді та грудні 2009 р. – 258 грн. щомісяця). Чоловік отримує заробітну плату 1500 грн. 


Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї:

1. Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців у розрахунку на одну особу:

(1500 грн. х 6 міс.) : 6 міс. : 5 осіб = 300 грн.

2. Визначаємо розмір допомоги для сім'ї:

744 грн. – 300 грн. = 444 грн.

Отже, сім'я впродовж 6 місяців отримуватиме щомісяця 444 грн.

Приклад 5 

У січні 2010 р. жінка звернулася за перерахунком розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї. Сім'я складається з п'яти осіб: жінка, чоловік та їх троє дітей (7 років, 4 роки та 1 рік). Жінка здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує допомогу при народженні дитини у розмірі 1250 грн. щомісяця та допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у мінімальному розмірі 130 грн. щомісяця, чоловік отримує заробітну плату 1000 грн. 


Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї:

1. Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців у розрахунку на одну особу:

(1250 грн. х 6 міс. + 1000 грн. х 6 міс.) : 6 міс. : 5 осіб = 450 грн.

2. Визначаємо розмір допомоги для сім'ї:

744 грн. – 450 грн. = 294 грн.

Отже, сім'я впродовж 6 місяців отримуватиме щомісяця 294 грн.

Одночасно сім'я отримуватиме допомогу при народженні у розмірі 1250 грн. щомісяця до досягнення дитиною трирічного віку.

Приклад 6 

У січні 2010 р. бабуся звернулася за призначенням допомоги по догляду за онуком до досягнення ним трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї (мати дитини вийшла на роботу, а бабуся здійснює догляд). 


Оскільки відповідно до п. 22 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751, до складу сім'ї баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою призначається допомога, до складу сім'ї бабусі входитиме дві особи: бабуся та дідусь. Бабуся не працює, здійснює догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку, дідусь працює, отримує заробітну плату 800 грн.

Розрахунок розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з урахуванням доходів сім'ї:

1. Визначаємо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні 6 місяців у розрахунку на одну особу:

(800 грн. х 6 міс.) : 6 міс. : 2 особи = 400 грн.

2. Визначаємо розмір допомоги для сім'ї:

744 грн. – 400 грн. = 344 грн.

Отже, сім'я впродовж 6 місяців отримуватиме щомісяця 344 грн.

 

Володимир Кульчицький 

Начальник відділу державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям Департаменту державного соціального
захисту населення Мінпраці та соціальної політики України
 


«Вісник податкової служби України», лютий 2010 р., № 5 (577), с. 3 (www.visnuk.com.ua)