Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
    
Постанова Правління Національного банку України
від 15 травня 2009 року N 296 
   
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
9 червня 2009 р. за N 496/16512


   
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 13 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статті 20 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", у зв'язку з потребою вдосконалення діючих норм Інструкції з питань здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976 (зі змінами), що додаються.
   
   2. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України.
   
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.
   
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її офіційного опублікування.


   
В. о. Голови
А. В. Шаповалов
   
   
   
   ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Правління Національного банку України
   від 15 травня 2009 р. N 296
   
   Зареєстровано
   в Міністерстві юстиції України
   9 червня 2009 р. за N 496/16512
   
   

Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті


   
   1. У главі 1:
   
   1.1. Абзаци другий і четвертий пункту 1.5 виключити.
   У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим.
   
   1.2. Абзац третій пункту 1.6 виключити.
   У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім.
   
   1.3. У пункті 1.8:
   абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Платники - фізичні особи мають право оформляти доручення про списання коштів зі своїх рахунків у довільній формі, погодженій у договорі з банком";
   абзац четвертий виключити.
   
   1.4. Доповнити главу пунктами 1.20, 1.21 такого змісту:
   
   "1.20. Банк має право перераховувати кошти, що внесені до каси банку різними платниками для переказу на рахунок одного отримувача, відповідно до укладених договорів між банком та отримувачем коштів за одним розрахунковим документом на загальну суму з обов'язковим наданням отримувачу всієї інформації про переказ кожного платника способом, визначеним у договорі.
   
   Банк має право здійснити переказ кожної суми за окремими розрахунковими документами з обов'язковим зазначенням у реквізиті "Призначення платежу" інформації, зазначеної платником у реквізитах "Платник" та "Призначення платежу" документа на переказ готівки.
   
   1.21. Платник, якщо це передбачено договором між банком і платником, має право перерахувати кошти на рахунок банку для подальшого їх переказу цим банком на рахунки отримувачів у порядку, визначеному договором. Банк ініціює переказ цих коштів на підставі власних/ого розрахункових/ого документів/а".
   
   2. У главі 2:
   
   2.1. В абзаці першому пункту 2.6 слова "(але не менше ніж два)" виключити.
   
   2.2. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:
   
   "2.7. Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення), реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають містити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) і підписи/підпис відповідальних/ої осіб/особи".
   
   2.3. У пункті 2.14:
   
   абзац другий виключити.
   
   У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий уважати відповідно абзацами другим і третім;
   
   абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:
   
   "У розрахункових документах дата, зазначена в реквізиті "Дата виконання", має відповідати:
   даті списання коштів з рахунку платника та зарахування на рахунок отримувача в разі їх обслуговування в одному банку;
   
   даті списання коштів з рахунку платника та з кореспондентського рахунку банку платника в разі обслуговування отримувача в іншому банку".
   
   2.4. Пункт 2.19 викласти в такій редакції:
   
   "2.19. Розрахункові документи, що надійшли до банку протягом операційного часу, банк виконує в день їх надходження. Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, банк виконує наступного операційного дня.
   
   Банк і клієнт мають право, ураховуючи встановлені законодавством строки проведення міжбанківського переказу, передбачити в договорі банківського рахунку інші, ніж встановлені в абзаці першому цього пункту, строки виконання розрахункових документів клієнта. Порядок виконання таких документів визначається договором між банком і клієнтом та внутрішніми правилами банку".
   
   2.5. В абзаці першому пункту 2.24 слово "першого" виключити.
   
   2.6. У першому реченні абзацу третього пункту 2.26 слова "вимог нормативно-правових актів Національного банку" замінити словами "вимог законодавства".
   
   2.7. Абзац третій пункту 2.28 виключити.
   
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий уважати відповідно абзацами третім і четвертим.
   
   2.8. Останнє речення абзацу другого пункту 2.31 викласти в такій редакції: "Банк має забезпечити зберігання належним чином оформленої/го (засвідченої/го підписом відповідального виконавця чи електронним цифровим підписом) паперової копії електронного розрахункового документа чи електронного розрахункового документа".
   
   2.9. Доповнити останнє речення абзацу другого пункту 2.32 словами "або в електронній формі".
   
   3. У главі 3:
   
   3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:
   
   "3.1. Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.
   
   Банк у договорі з платником - фізичною особою має право передбачати можливість подання цим платником платіжного доручення в довільній формі, яке має містити такі обов'язкові реквізити:
   назву документа;
   
   дату складання і номер;
   
   прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ідентифікаційний номер платника та номер його рахунку;
   найменування та код банку платника;
   
   найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), ідентифікаційний код (номер) отримувача та номер його рахунку;
   
   найменування та код банку отримувача;
   
   суму цифрами та словами;
   
   призначення платежу;
   
   підпис платника".
   
   3.2. Пункти 3.5, 3.6 викласти в такій редакції:
   
   "3.5. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом 10 календарних днів з дати його виписки. День оформлення платіжного доручення не враховується.
   
   3.6. Платіжне доручення від платника банк приймає до виконання за умови, що його сума не перевищує суму, яка є на рахунку платника. Договором між банком та платником може бути передбачено інший порядок приймання та виконання платіжних доручень".
   
   3.3. У пункті 3.9:
   
   абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Платіжне доручення на перерахування коштів для сплати відповідних сум страхових внесків до Пенсійного фонду України або документи, що підтверджують фактичну сплату цих сум, банк приймає в порядку, який визначений Пенсійним фондом України, погоджений із Національним банком і центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
   
   абзаци другий, п'ятий виключити.
   
   У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий, шостий уважати відповідно абзацами другим, третім, четвертим.
   
   4. У главі 5:
   
   4.1. У пункті 5.7:
   
   у першому реченні слова "(один з яких - перший)" виключити;
   
   в останньому реченні слово "перший" замінити словом "один".
   
   4.2. У другому реченні пункту 5.8 слово "перший" виключити.
   
   4.3. Пункт 5.9 доповнити новим абзацом такого змісту:
   
   "Банк платника в платіжній вимозі має право робити виправлення в номері рахунку платника, назві та коді банку платника в разі їх зміни з ініціативи банку платника (у зв'язку з реорганізацією банку, зміною в банку правил бухгалтерського обліку, виконанням банком вимог законодавства). Виправлення в платіжній вимозі банк виконує відповідно до пункту 2.26 глави 2 цієї Інструкції".
   
   4.4. В абзаці третьому пункту 5.10 слова "Перший примірник" замінити словом "Примірник".
   
   5. В абзаці другому пункту 6.5 та в абзаці третьому пункту 6.6 глави 6 слова "та пункт" виключити.
   
   6. У главі 8:
   
   6.1. В абзаці другому пункту 8.1 слова та цифри "у редакції 1993 року (публікація Міжнародної торгової палати N 500)" замінити словами "Міжнародної торгової палати".
   
   6.2. Пункт 8.16 викласти в такій редакції:
   
   "8.16. У разі відкриття покритого акредитива клієнт подає заяву в кількості примірників, необхідній для всіх учасників розрахунків".
   
   7. Пункт 10.10 глави 10 доповнити новим абзацом такого змісту:
   
   "У разі закриття рахунку за ініціативою клієнта у випадках реорганізації чи ліквідації юридичних осіб або з ініціативи банку арешт, накладений на кошти, не припиняється і документ про їх арешт продовжує обліковуватися за відповідним позабалансовим рахунком".
   
   8. У главі 11:
   
   8.1. Пункт 11.2 після слів "вимогам законодавства" доповнити словами "в тому числі нормативно-правових актів Національного банку".
   
   8.2. Абзац перший пункту 11.6 виключити.
   
   У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим.
   
   9. Додатки 1 - 3 викласти в редакції, що додається.
   
   10. У таблиці додатка 8 "Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива":
   
   10.1. У колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту":
   
   у рядках 9, 11, 13, 15 слово "назва" у всіх відмінках замінити словом "найменування" у відповідних відмінках;
   
   доповнити рядок 41 новим абзацом такого змісту:
   
   "Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису власника рахунку використовується зразок підпису, зазначений у договорі банківського вкладу".
   
   10.2. Після рядка 19 доповнити таблицю рядком 20 такого змісту:
   
   " 20 Додатковий реквізит Заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України".


    
   Директор Департаменту
   платіжних систем
   
   Н. Г. Лапко
   

 

 

Вернуться на страницу - Безналичные расчеты