КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 466

Київ

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виконання підготовчих робіт;

Порядок виконання будівельних робіт;

перелік об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466 


ПОРЯДОК
виконання підготовчих робіт

1. Цей Порядок визначає механізм виконання підготовчих робіт.

Підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень.

2. Підготовчі роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі - Інспекція) повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.

Виконання підготовчих робіт у межах будівельного майданчика не потребує отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником інших документів дозвільного характеру.

3. Підготовчі роботи з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень можуть виконуватися замовником за наявності зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

4. Контроль за виконанням підготовчих робіт здійснюється Інспекцією.

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

5. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, готується замовником за формою згідно з додатком 1 та подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих робіт до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва.

У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції повідомлення про такі зміни за формою згідно з додатком 1.

Виконання підготовчих робіт без подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок підготовчих робіт не може продовжуватися.

6. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання підготовчих робіт письмово поінформувати про це також місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт

7. Реєстрація декларації про початок виконання підготовчих робіт (далі - декларація) здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Декларація приймається в дозвільному центрі за місцезнаходженням об'єкта.

Реєстрацію декларації проводить Інспекція за місцезнаходженням об'єкта на безоплатній основі.

8. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

У разі подання декларації до дозвільного центру він передає її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, другий - залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

9. Інспекція протягом п'яти робочих днів з дня надходження до неї декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та реєструє її.

10. Зареєстрована декларація не дає право на виконання будівельних робіт.

11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання підготовчих робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна була бути зареєстрована чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.

Виконання підготовчих робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

15. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання підготовчих робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати місцеву держадміністрацію або орган місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання підготовчих робіт.

16. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих робіт; поданих та зареєстрованих декларацій; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок підготовчих робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об'єкта іншому замовнику; зміна генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників); зміна осіб, відповідальних за проведення авторського нагляду чи відповідальних за виконання підготовчих робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

17. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації протягом п'яти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про її втрату чи подання пошкодженої декларації.

18. Відповідальність за порушення вимог, визначених цим Порядком, несе замовник відповідно до закону.

 

Додаток 1
до Порядку виконання підготовчих робіт 


Начальнику _____________________________________
                                                 (найменування органу, якому
_______________________________________________
                                  направляється повідомлення,
_______________________________________________
                         прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_______________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_______________________________________________
    місце проживання, серія і номер паспорта, ким, коли виданий;
_______________________________________________
 найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
_______________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

 

    Відповідно до  статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання підготовчих робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ____ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити) щодо
______________________________________________________________________________________
                                                                              (найменування та місцезнаходження;
______________________________________________________________________________________
                                                                                     категорія складності об'єкта)
______________________________________________________________________________________
                                                        (назва, дата видачі та номер документа про затвердження
______________________________________________________________________________________
                                                           проектної документації на виконання підготовчих робіт,
______________________________________________________________________________________
                                                                             результати її експертизи (за наявності)
______________________________________________________________________________________

  Документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію ____________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування документа, ким і коли виданий,
______________________________________________________________________________________
                                                                                площа земельної ділянки, гектарів)

   Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                          серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
______________________________________________________________________________________
                         податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
______________________________________________________________________________________
                                             від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
______________________________________________________________________________________
                                                    повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
______________________________________________________________________________________
                                         мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
______________________________________________________________________________________
                                                     код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер;
______________________________________________________________________________________
                                                  ім'я та по батькові керівника; серія, номер ліцензії, ким, коли видана,
______________________________________________________________________________________
                                                          строк дії ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Відповідальним виконавцем робіт є _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                                повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                              серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

     Авторський нагляд здійснює (за наявності) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                   (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                    повноваження особи на здійснення авторського нагляду; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                             серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.;
______________________________________________________________________________________
                        найменування та місцезнаходження проектної організації (у разі залучення), номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                          серія та номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Технічний нагляд здійснює (за наявності) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                               (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа,
______________________________________________________________________________________
                       що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                                                                     серія і номер кваліфікаційного сертифікату)

  Зобов'язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону. 


___ ___________ 20__ р.

М. П. 

________________
(підпис замовника) 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові замовника) 


Примітка. 

Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності) 


 

Додаток 2
до Порядку виконання підготовчих робіт 


                            ЗАРЕЄСТРОВАНО
___________________________________________
             (найменування органу, який провів реєстрацію)
    ___ _______________ 20__ р. N _____________
____________   _____________________________
         (підпис)                (ініціали та прізвище посадової особи)
М. П. 


ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт

 

___ ______________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
                                     (найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, категорія складності)
______________________________________________________________________________________

     1. Інформація про замовника
______________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким, коли виданий,
______________________________________________________________________________________
                     місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
______________________________________________________________________________________
                      які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
______________________________________________________________________________________
                        картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
______________________________________________________________________________________
                         і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
______________________________________________________________________________________
                                               податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

     2. Інформація про керівника замовника - юридичної особи (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

    3. Інформація про особу, відповідальну за проведення технічного нагляду 


Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону 

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду 

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката 


    4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
______________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                            серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
______________________________________________________________________________________
                         податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
______________________________________________________________________________________
                                             від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
______________________________________________________________________________________
                                                  повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
______________________________________________________________________________________
                мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
______________________________________________________________________________________
                                                                          згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

    5. Інформація про керівника генерального підрядника (підрядника) (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                                  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

    6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт 


Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону 

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт 

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.) 


    7. Інформація про ліцензію підрядника (обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.) 


Орган, що видав ліцензію 

Серія і номер ліцензії 

Дата видачі 

Строк дії 


    8. Інформація про проектувальника
______________________________________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,
______________________________________________________________________________________
                    місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
______________________________________________________________________________________
                    які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
______________________________________________________________________________________
                       картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
______________________________________________________________________________________
                        і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
______________________________________________________________________________________
                                                 податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

    9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                          (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника: головного архітектора (інженера) проекту, особу, що здійснює авторський нагляд (за наявності) 


Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону 

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи  

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.) 


    11. Інформація про ліцензію проектувальника (обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.) 


Орган, що видав ліцензію 

Серія і номер ліцензії 

Дата видачі 

Строк дії 


    12. Інформація про проектну документацію на виконання підготовчих робіт
______________________________________________________________________________________
                               (назва, дата видачі та номер документа про затвердження проектної документації,
______________________________________________________________________________________
                               результати її експертизи; прізвище, ім'я та по батькові експерта, серія та номер його
______________________________________________________________________________________
                        кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р. (за наявності)

    13. Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (за наявності) 


Реєстраційний номер 

Дата видачі 

Орган, що видав містобудівні умови та обмеження 


   14. Інформація про земельну ділянку 


Місце розташування 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Площа ділянки,
гектарів 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Кадастровий номер 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Цільове призначення 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Форма власності або користування 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Документ, що
посвідчує право
замовника на
земельну ділянку 

Назва _______________________________________________________
від ___ ______________ 20__ р.    N _____________________________
____________________________________________________________
                                     (найменування органу, який видав документ)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

  Зобов'язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону. 


_________________
(найменування посади)

М. П. 

______________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 


Примітка. 

Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності) 


 

Додаток 3
до Порядку виконання підготовчих робіт 


Начальнику _______________________________________
                                   (найменування органу, який провів реєстрацію,
_________________________________________________
                           прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,
_________________________________________________
                             ким, коли виданий, місце проживання;
_________________________________________________
               найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_________________________________________________
       код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт

 

   Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованій ______ _________:
                                                                                                                                                                                               (дата)       (номер)
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________ (право на будівництво передано іншому замовнику; змінено генерального підрядника (підрядника - якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду, чи відповідальних за виконання підготовчих робіт (зазначити необхідне та додати інформацію, передбачену декларацією про початок виконання підготовчих робіт).

___ ____________ 20__ р.    _________________________    ___________________________________
                                                                   (підпис попереднього замовника)                           (прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                                                                                                попереднього замовника) 
М. П.

  Зобов'язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил (зазначається у разі зміни замовника).

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

___ ____________ 20__ р.    _________________________    ___________________________________
                                                                                 (підпис замовника)                              (прізвище, ім'я та по батькові замовника) 
М. П. 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466 


ПОРЯДОК
виконання будівельних робіт

1. Цей Порядок визначає процедуру виконання будівельних робіт.

Будівельні роботи - роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

2. Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

подання замовником за формою згідно з додатком 1 повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу (далі - Інспекція) за місцезнаходженням об'єкта будівництва - щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт (далі - декларація) або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, відповідно до переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт;

реєстрації відповідною Інспекцією декларації - щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності;

видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності.

3. Зазначені в абзацах другому - четвертому пункту 2 цього Порядку документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.

4. Реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення може проводитися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

5. Контроль за виконанням будівельних робіт здійснюється Інспекцією.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт надсилається замовником до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта будівництва.

Не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, внесених до переліку об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції повідомлення (про початок виконання будівельних робіт про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт) за формою згідно з додатком 1.

У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання будівельних робіт, замовник протягом трьох робочих днів подає до Інспекції, до якої подавалося повідомлення про початок виконання будівельних робіт, повідомлення про такі зміни.

Виконання будівельних робіт без повідомлення про зміни до повідомлення про початок виконання будівельних робіт не може продовжуватися.

7. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня подання до Інспекції повідомлення про початок виконання будівельних робіт письмово поінформувати про це виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Реєстрація декларації

8. Реєстрації декларації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Декларація приймається у дозвільному центрі за місцезнаходженням об'єкта.

Реєстрацію декларації проводить Інспекція за місцезнаходженням об'єкта на безоплатній основі.

9. Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації за формою згідно з додатком 2.

У разі подання декларації до дозвільного центру він передає її до Інспекції не пізніше наступного робочого дня.

Один примірник після проведення реєстрації повертається замовнику, другий - залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.

Замовник згідно із законом відповідає за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації.

10. Інспекція протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації та реєструє її.

11. У разі коли декларація подана чи оформлена з порушенням установлених вимог, Інспекція повертає її замовнику з обґрунтуванням причин повернення у строк, передбачений для її реєстрації.

12. Після усунення недоліків, що спричинили повернення декларації, замовник може повторно звернутися до Інспекції для реєстрації декларації.

13. У разі коли Інспекція не зареєструвала декларацію або не повернула її в установлений строк, заявник набуває право на виконання будівельних робіт на одинадцятий робочий день з дня, коли декларація повинна бути зареєстрована, чи повернута. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.

14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання будівельних робіт, замовник протягом трьох робочих днів звертається до Інспекції, яка зареєструвала декларацію, з повідомленням про зміну даних у зареєстрованій декларації за формою згідно з додатком 3.

Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід'ємною частиною зареєстрованої декларації, а другий залишається у замовника.

Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

15. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації або з дня отримання права на виконання будівельних робіт відповідно до пунктів 13 і 14 цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради або місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.

16. Виконання будівельних робіт на об'єктах, що належать до I - III категорії складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд без реєстрації декларації забороняється.

Замовник несе згідно із законом відповідальність за виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

17. Дозвіл на виконання будівельних робіт (далі - дозвіл) видається на безоплатній основі Інспекцією за місцезнаходженням об'єкта, а щодо об'єкта, розміщеного на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, - Держархбудінспекцією за формою згідно з додатком 4.

18. Для отримання дозволу замовник (його уповноважена особа) має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про отримання дозволу за формою згідно з додатком 5.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта;

копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку (обов'язково подається до 1 червня 2012 р.);

копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;

копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку, подаються з 1 червня 2012 р. (крім сертифікатів інженерів технічного нагляду, які подаються з дня набрання чинності цим Порядком).

19. Інспекція протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову в його видачі.

20. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

21. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу Інспекція надсилає заявнику протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви лист з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 6.

Замовник може після усунення недоліків, що спричинили прийняття рішення про відмову у видачі дозволу, повторно звернутися до Інспекції щодо видачі дозволу.

Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено до суду.

22. У разі коли в установлений строк Інспекцією не видано дозвіл або відмову в його видачі, замовник звертається до Держархбудінспекції для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов'язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. Якщо протягом зазначеного строку не видано дозвіл або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації звернення до зазначеної Інспекції, а дозвіл вважається виданим.

23. У разі коли право на будівництво об'єкта будівництва передано іншому замовнику або змінено генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), дозвіл підлягає переоформленню Інспекцією, яка видала такий дозвіл.

24. У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання робіт замовник протягом трьох робочих днів з дня їх настання звертається до Інспекції, яка видала дозвіл, з повідомленням про зміну даних у виданому дозволі за формою згідно з додатком 7.

Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі складається у двох примірниках. Один примірник зазначеного повідомлення надсилається до Інспекції і у разі надходження до неї є невід'ємною частиною виданого дозволу, а другий - залишається у замовника.

Виконання будівельних робіт без подання такого повідомлення не може продовжуватися.

Переоформлення дозволу здійснюється у порядку, передбаченому для видачі дозволу.

Під час переоформлення дозволу, надходження повідомлення про зміну даних у ньому виконання будівельних робіт продовжується.

25. За зверненням замовника Інспекція видає протягом місяця дозвіл з урахуванням всіх повідомлень про зміни до виданого дозволу.

26. Дозвіл може бути анульовано Інспекцією, яка його видала, у разі:

подання замовником заяви про анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 5 (передбачені пунктом 18 цього Порядку документи, що додаються до заяви, не подаються);

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником), смерті фізичної особи - замовника або визнання її безвісно відсутньою;

перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами Інспекції, якщо таке перешкоджання було здійснено протягом одного року після накладення штрафу за зазначене порушення.

27. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня отримання дозволу на виконання будівельних робіт або з дня набуття права на виконання таких робіт відповідно до пункту 22 цього Порядку письмово поінформувати виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцеву держадміністрацію за місцезнаходженням об'єкта будівництва, а також державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про початок виконання будівельних робіт.

28. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, місцева держадміністрація повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до IV і V категорії складності, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

29. Інформація про зареєстровану декларацію (реєстраційний номер, дата видачі, найменування Інспекції, яка зареєструвала декларацію і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), виданий дозвіл (реєстраційний номер, дата видачі, найменування Інспекції, яка видала дозвіл і здійснює контроль за будівництвом об'єкта), відомості про найменування об'єкта, зображення об'єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, осіб, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду, відповідальних за виконання робіт з урахуванням внесених змін розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці (за винятком індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них).

30. Виконання будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до IV і V категорії складності, без дозволу або його переоформлення, а також виконання робіт, не зазначених у дозволі, вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

31. Відомості щодо отриманих повідомлень про початок виконання будівельних робіт; поданих та зареєстрованих декларацій; виданих, переоформлених, анульованих дозволів; отриманих повідомлень про зміну даних у повідомленнях про початок виконання будівельних робіт чи зареєстрованих деклараціях (передача права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміна генерального підрядника чи підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), зміна осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, чи відповідальних за виконання робіт) вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

32. У разі втрати або пошкодження зареєстрованої декларації або дозволу Інспекція видає безоплатно дублікат такої декларації або дозволу протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи подання пошкоджених декларації або дозволу.

33. Замовник відповідає згідно із законом за порушення вимог, визначених цим Порядком.

 

Додаток 1
до Порядку виконання будівельних робіт 


Начальнику _______________________________________
                                     (найменування органу, якому направляється
_________________________________________________
             повідомлення, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_________________________________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта,
_________________________________________________
    ким, коли виданий, місце проживання; найменування юридичної
_________________________________________________
   особи, місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
_________________________________________________
                        або податковий номер; номер телефону) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт

 

    Відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити) щодо ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                          (дата, номер будівельного паспорта, найменування органу, який його видав, або проекту,
______________________________________________________________________________________
                                   найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, загальна площа об'єкта,
______________________________________________________________________________________
                                      код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000,
______________________________________________________________________________________
                                                                               категорія складності об'єкта)
______________________________________________________________________________________

   Документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію ____________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування документа,
______________________________________________________________________________________
                                                               ким і коли виданий, площа земельної ділянки, гектарів)

    Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування, місцезнаходження, номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                       прізвище, ім'я та по батькові керівника, серія, номер ліцензії, ким, коли видана,
______________________________________________________________________________________
                                                    строк дії ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Відповідальним за виконання робіт є ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                                  повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                             серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

    Авторський нагляд здійснює (за наявності) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                   повноваження особи на здійснення авторського нагляду; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                             серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.;
______________________________________________________________________________________
                         найменування та місцезнаходження проектної організації (у разі залучення), номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                            серія та номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

    Технічний нагляд здійснює (за наявності) ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                  повноваження особи на здійснення технічного нагляду; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                                                                  серія і номер кваліфікаційного сертифікату)

  Зобов'язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону. 


___ ___________ 20__ р.

        М. П. 

______________
(підпис замовника) 

_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові замовника) 


Примітка. 

Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності). 


 

Додаток 2
до Порядку виконання будівельних робіт 


                       ЗАРЕЄСТРОВАНО
_______________________________________
        (найменування органу, який провів реєстрацію)
___ ____________ 20__ р. N ______________
_________   ____________________________
       (підпис)          (ініціали та прізвище посадової особи)
М. П. 


ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт

 

___ ______________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
                        (найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва згідно із затвердженим проектом,
______________________________________________________________________________________
                                    код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000,
______________________________________________________________________________________
                                                                                             категорія складності)

    1. Інформація про замовника
______________________________________________________________________________________
                                (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,
______________________________________________________________________________________
                       місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
______________________________________________________________________________________
                      які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
______________________________________________________________________________________
                        картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
______________________________________________________________________________________
                         і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
______________________________________________________________________________________
                                                 податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

    2. Інформація про керівника замовника - юридичної особи (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
______________________________________________________________________________________

    3. Інформація про особу, відповідальну за проведення технічного нагляду 


Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону 

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду 

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката 


    4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
______________________________________________________________________________________
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                          серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
______________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
______________________________________________________________________________________
                                          від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
______________________________________________________________________________________
                                               повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
______________________________________________________________________________________
                 мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
______________________________________________________________________________________
                                                                      згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

    5. Інформація про керівника генерального підрядника (підрядника) (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                           (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

    6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт 


Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону 

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт 

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.) 


   7. Інформація про ліцензію підрядника (обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.) 


Орган, що видав ліцензію 

Серія і номер ліцензії 

Дата видачі 

Строк дії 


   8. Інформація про проектувальника
______________________________________________________________________________________
                             (прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,
______________________________________________________________________________________
                      місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,
______________________________________________________________________________________
                      які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
______________________________________________________________________________________
                         картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
______________________________________________________________________________________
                         і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника
______________________________________________________________________________________
                                               податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

    9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)
______________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника: головного архітектора (інженера) проекту, особу, що здійснює авторський нагляд (за наявності) 


Найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону 

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи 

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.) 


   11. Інформація про ліцензію проектної організації (обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.) 


Орган, що видав ліцензію 

Серія і номер ліцензії 

Дата видачі 

Строк дії 


    12. Інформація про проектну документацію
______________________________________________________________________________________
                                  (назва, дата видачі та номер документа про затвердження проектної документації,
______________________________________________________________________________________
                                     результати її експертизи прізвище, ім'я та по батькові експерта, серія та номер
______________________________________________________________________________________
                       його кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р. (за наявності)

    13. Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 


Реєстраційний номер 

Дата видачі 

Орган, що видав містобудівні умови та обмеження 


   14. Інформація про земельну ділянку 


Місце розташування 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Площа ділянки,
гектарів 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Кадастровий номер 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Цільове призначення 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Форма власності
або користування 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Документ, що
посвідчує право
замовника на
земельну ділянку 

Назва ___________________________________________________________
від ___ _______________ 20__ р. N __________________________________
________________________________________________________________ 
                                             (найменування органу, який видав документ)
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

    15. Технічні показники об'єкта будівництва 


Опис об'єкта: 

 

несучі конструкції 

________________________________________________________________ 

огороджувальні конструкції 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

фасади 

________________________________________________________________ 

Перелік обладнання об'єкта будівництва 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Площа забудови,
кв. метрів 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Загальна площа будівлі, кв. метрів 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

    16. Характеристика житлових будинків (за наявності) 


Кількість поверхів 

________________________________________________________________ 

Матеріал стін 

________________________________________________________________ 

Кількість секцій
(за наявності) 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа 


Тип квартир 

Кількість квартир 

Загальна площа,
кв. метрів 

Житлова площа,
кв. метрів 

однокімнатних 

 

 

 

двокімнатних 

 

 

 

трикімнатних 

 

 

 

чотирикімнатних 

 

 

 

п'ятикімнатних 

 

 

 

шестикімнатних 

 

 

 

семикімнатних 

 

 

 

восьмикімнатних і більше 

 

 

 

Усього: 

 

 

 


 Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, кв. метрів ____________________

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

    Загальна площа нежитлових приміщень об'єкта будівництва, кв. метрів _______________________ 


Назва нежитлового приміщення 

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків) 

Загальна площа, технічні характеристики 


   Об'єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг): 


Основні показники об'єкта 

Одиниця виміру 

За проектом 

загальний 

у тому числі пускового комплексу або черги 


   Зобов'язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону. 


_________________
(найменування посади)

М. П. 

______________
(підпис) 

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 


Примітка. 

Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності) 


 

Додаток 3
до Порядку виконання будівельних робіт 


Начальнику ___________________________________
                               (найменування органу, який провів реєстрацію,
_____________________________________________
                       прізвище, ім'я та по батькові керівника)
_____________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер
_____________________________________________
              паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;
_____________________________________________
          найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________
               код платника податків згідно з ЄДРПОУ або
_____________________________________________
                      податковий номер; номер телефону) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт

 

   Відповідно до статті 36 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованій _______ ________:
                                                                                                                                                                                                (дата)       (номер)
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (право на будівництво передано іншому замовнику; змінено генерального підрядника (підрядника - якщо підготовчі роботи виконуються без залучення субпідрядників) або осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду, чи відповідальних за виконання будівельних робіт (зазначити необхідне та додати інформацію, передбачену декларацією про початок виконання будівельних робіт).

___ ____________ 20__ р.    _________________________    ___________________________________
                                                                  (підпис попереднього замовника)                         (прізвище, ім'я та по батькові
                                                                                                                                                            попереднього замовника) 
М. П.

   Зобов'язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил (зазначається у разі зміни замовника).

  Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

___ ____________ 20__ р.    _________________________    ___________________________________
                                                                                 (підпис замовника)                            (прізвище, ім'я та по батькові замовника)
М. П. 


 

Додаток 4
до Порядку виконання будівельних робіт 


______________________________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт

 

від ___ ____________ 20___ р. N ______

    Цей дозвіл надано ____________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________________
                                             місце проживання або найменування юридичної особи, місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                                                      (найменування, місцезнаходження генерального підрядника
______________________________________________________________________________________
                                                                        чи підрядника, номер телефону, серія та
______________________________________________________________________________________
                                                     номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)
______________________________________________________________________________________
на виконання будівельних робіт з _________________________________________________________
                                                                                                                      (найменування та місцезнаходження
______________________________________________________________________________________
                                                                                       об'єкта будівництва)
______________________________________________________________________________________
відповідно до проектної документації, яка розроблена ________________________________________
                                                                                                                                                                (найменування
______________________________________________________________________________________
                              проектувальника, серія та номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.;
______________________________________________________________________________________
                                            прізвище, ім'я та по батькові головного архітектора (інженера) проекту,
______________________________________________________________________________________
                        серія та номер кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)
та затверджена замовником ______________________________________________________________
                                                                                                                       (найменування, дата видачі та
______________________________________________________________________________________
                                                                         номер документа про затвердження)
результати експертизи проекту будівництва, видані __________________________________________
                                                                                                                                                      (найменування експертної
______________________________________________________________________________________
                                                       організації, дата видачі, прізвище, ім'я та по батькові експерта,
______________________________________________________________________________________
                   серія та номер його кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

    Відповідальним виконавцем робіт є _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                               повноваження особи на виконання робіт; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                             серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

     Авторський нагляд здійснює __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                  повноваження особи на здійснення авторського нагляду; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                            серія і номер кваліфікаційного сертифікату - обов'язково зазначається з 1 червня 2012 р.;
______________________________________________________________________________________
                        найменування та місцезнаходження проектної організації (у разі залучення), номер телефону,
______________________________________________________________________________________
                                   серія та номер ліцензії - обов'язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

     Технічний нагляд здійснює ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові особи, номер телефону, дата видачі та номер документа, що підтверджує
______________________________________________________________________________________
                                    повноваження особи на здійснення технічного нагляду; найменування посади,
______________________________________________________________________________________
                                                                 серія і номер кваліфікаційного сертифікату) 


_________________________________
                     (найменування посади)

       М. П. 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 


 

Додаток 5
до Порядку виконання будівельних робіт 


Начальнику __________________________________
                                                 (найменування органу,
____________________________________________
                                  який видає (видав) дозвіл,
____________________________________________
                    прізвище, ім'я та по батькові керівника)
____________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
____________________________________________
                  серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
____________________________________________
         місце проживання; найменування юридичної особи,
____________________________________________
     місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ
____________________________________________
                    або податковий номер; номер телефону) 


ЗАЯВА

 

    Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу надати дозвіл на виконання будівельних робіт (переоформити, анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р.) з ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                      (вид будівництва, найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, категорія складності,
______________________________________________________________________________________
                                  (код об'єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000),
виданий (зазначається у разі переоформлення чи анулювання) _________________________________
______________________________________________________________________________________
                   замовник та підрядник (у давальному відмінку): повне найменування юридичної особи і прізвище,
______________________________________________________________________________________
                ім'я, по батькові її керівника чи уповноваженої особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
______________________________________________________________________________________
                  підприємця, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,
______________________________________________________________________________________
                           номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта - для фізичних осіб,
______________________________________________________________________________________
              які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
______________________________________________________________________________________
            платників та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
______________________________________________________________________________________
              місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи - підприємця чи фізичної особи)
_____________________________
         (номер телефону/телефаксу)
______________________________________________
(підпис замовника: керівника юридичної особи / фізичної особи -
         підприємця / фізичної особи / уповноваженої особи)


Додаток:

1. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою на _____ арк. (необхідне підкреслити).

2. Копія договору суперфіцію на ____ арк.

3. Проектна документація на будівництво:

перший розділ проекта на ____ арк.;

будівельний генеральний план на ____ арк.;

паспорт опорядження фасаду на ____ арк.;

результати експертизи, видані в установленому порядку, на _____ арк.

4. Копії документів про призначення:

відповідальних за виконання робіт на ____ арк.;

осіб, які здійснюють авторський нагляд, на ____ арк.;

осіб, які здійснюють технічний нагляд, на ____ арк.

5. Копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку, на ____ арк.

6. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта на _____ арк. (необхідне підкреслити).

7. Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт (обов'язково подається до 1 червня 2012 р.), засвідчена в установленому порядку, на ___ арк.


 Дата надходження заяви ___ ____________ 20__ р., реєстраційний номер заяви ___________________ (заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю) 

Примітка. 

Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності) 


 

Додаток 6
до Порядку виконання будівельних робіт 


______________________________________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

ВІДМОВА
у наданні дозволу на виконання будівельних робіт

 

від ___ ___________ 20__ р. N _____

    За результатами розгляду заяви _________________________________________________________
                                                                                                                      (найменування замовника та підрядника)
______________________________________________________________________________________
про надання дозволу на виконання будівельних робіт від ____ ____________________________ 20__
N ________ та доданих до неї документів установлено, що ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                              (обґрунтування причин відмови)
_____________________________________________________________________________________.

     У наданні дозволу на виконання будівельних робіт з ______________________________________
                                                                                                                                                                    (вид будівництва,
______________________________________________________________________________________
                                                            найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)
______________________________________________________________________________________
відмовлено. 


___________________________________
                        (найменування посади)

     М. П. 

___________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 


 

Додаток 7
до Порядку виконання будівельних робіт 


Начальнику ____________________________________
                                                         (найменування органу,
______________________________________________
                                         який видав дозвіл,
______________________________________________
                         прізвище, ім'я та по батькові керівника)
______________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер
______________________________________________
              паспорта, ким, коли виданий, місце проживання;
______________________________________________
       найменування юридичної особи, код платника податків
______________________________________________
    згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, місцезнаходження) 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт

 

    Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованому _____ _______
                                                                                                                                                                                                       (дата)   (номер)
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ (змінено осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду, чи відповідальних за виконання робіт (зазначити необхідне та додати інформацію, передбачену заявою на видачу дозволу на виконання будівельних робіт).

   Зобов'язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

   Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

___ ____________ 20__ р.    _________________________    ___________________________________
                                                                                  (підпис замовника)                            (прізвище, ім'я та по батькові замовника) 

М. П. 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466 


ПЕРЕЛІК
об'єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

1. Індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 300 кв. метрів.

2. Господарські будівлі і споруди, зокрема гаражі, які розташовані на присадибних, дачних і садових земельних ділянках.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 466 


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 80, ст. 2719).

2. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 8, ст. 390).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 160 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 583).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 665 "Про внесення змін до переліку будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2015).

____________